Förtroendevald

På denna sida hittar du övergripande information till dig som är förtroendevald i Vadstena kommun.

Lagar och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar och styrande dokument. Förutom lagar finns det även ett antal strategier, planer, program, policyer och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens arbete.

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som dokument tjänar därmed varje reglemente som ett gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda i den kommunala organisationen.

Kommunens styrmodell – verksamhetsfokuserad styrning och ledning

Vadstena kommunfullmäktige har antagit en hållbar styrmodell som trädde i kraft den 1 januari 2023. Den nya modellen innebär en verksamhetsbaserad styrning och ledning för kommunen. Styrmodellen betonar det kommunala grunduppdraget och den lokala politiken. Båda dessa delar avgör vad kommunen ska ägna sig åt och slår fast ramarna för hur detta ska ske. Och framförallt ska det ske på ett hållbart sätt – det vill säga inom planetära gränser, med hänsyn till och med fokus på människan samt på ett långsiktigt ekonomiskt sunt sätt.

Kommunens organisation

Sammanträden och handlingar

Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige är i Rödtornets Medborgarsal medan kommunstyrelsen och nämnder håller sina möten i kommunhuset. Kallelse och handlingar tillsänds dig av nämndsekreteraren.

Arvode

Förtroendevalda vid Vadstena kommun har rätt till arvode och/eller ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån samt kostnader för uppdrags fullgörande.

Anmälan av bankkonto
Du anmäler själv det konto du vill ha arvoden och ersättningar insatt på till Swedbanks kontoregister.

Anmälan till Swedbanks kontoregister

Inloggning sker via Bank-Id.

Ersättning till förtroendevald utöver sammanträdesarvode
Förtroendevald utan fastställd uppdragsgrad har rätt till arvode för sammanträde och övriga uppdrag enligt bestämmelser i bilaga 2 till arvodesreglerna . Med sammanträde avses protokollförda sammanträden i fullmäktige, nämnder, styrelser och utskott. Sammanträdesarvode hanteras av sekreterare.

Med övriga uppdrag avses förtroendeuppdrag, som efter godkännande av respektive nämnd eller styrelse utförs för kommunens räkning och inte är att betrakta som sammanträde enligt ovan. Exempel är sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, ärendeberedning, sammanträde med partssammansatta organ som till exempel pensionärsråd samt utbildningar.

Ersättning enligt övriga uppdrag är även sammankomster av olika karaktär påkallade av kommunstyrelsen. Den förtroendevalda ansvarar själv för att begära arvode för de övriga uppdragen genom att fylla i blanketten nedan:

Länk till blankett
Du kan fylla i blanketten digitalt, men behöver skriva ut den för att underteckna.

Utbetalningsspecifikation
På Swedbanks hemsida för e-dokument kan du genom att logga in med Bank-Id ta del av en fullständig lönespecifikation: e-dokument .

Skatt
Skatt på arvoden dras med 30 procent. Vill du ha högre avdrag kontakta lönespecialist via epost.

Begäran av förlorad arbetsinkomst
Du som är förtroendevald utan fastställd uppdragsgrad eller uppdragsgrad under 40% kan få ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst som motsvarar tiden för sammanträdet eller uppdraget samt för restiden till och från bostadsorten eller arbetsstället inom 10 mils radie från Vadstena. Intyg ska lämnas årligen senast den 15 januari och vid ändrad inkomst.

Är du förtroendevald och anställd av Vadstena kommun erhåller du istället ledighet med bibehållen lön och anställningsförmåner och behöver inte lämna något intyg.

För dig som är egenföretagare och har F-skattsedel och som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av förlust av inkomst av näringsverksamhet kan antingen få årsinkomst intygad av revisor (arvoden från kommunen ska inte räknas med), lämna ett beslut från Försäkringskassan med din senast fastställda sjukpenninggrundande inkomst (SGI) tillsammans med intyget (inkomst av kapital och av näringsverksamhet som bedrivs passivt omfattas inte av begreppet arbetsinkomst) eller begära ersättning enligt halvt maxbelopp.

Den här blanketten fylls i, skrivs ut och skrivs på och lämnas till sekreterare i nämnd eller styrelse: Intyg för begäran av förlorad arbetsinkomst i samband med förtroendeuppdrag


Kontaktuppgift lönesamverkan Vadstena och Mjölby kommun
.
Vid frågor kring utbetald ersättning kontakta i första hand sekreterare i andra hand lönespecialist.

Telefontid vardagar 9:30-12:00, Tfn: 010-234 6036
E-post: lon@mjolby.se

Adress:
HR- och löneavdelningen
Mjölby kommun
595 80 MJÖLBY

Manualer för iPad och mail 

Vadstena och Mjölby kommun har en gemensam IT-avdelning. Skulle du behöva hjälp med din iPad kan du antingen kontakta sekreterare eller kontakta IT genom att ringa 010-234 6000 eller skapa ett ärende i Servicedesk-appen. Följande hittar du några manualer som kan vara behjälpliga.

Dina personuppgifter

Vi behöver din adress, e-postadress, mobilnummer och personnummer för att du ska få handlingar till sammanträden och arvode. Kontakta din nämndsekreterare om dina kontaktuppgifter ändras.

Sveriges kommuner och regioner, SKR

SKR:s uppdrag är att stödja och bidra till att utveckla kommuners och regioners förutsättningar och verksamhet. SKR:s kansli erbjuder därför utbildningar stöd, service och professionell rådgivning till förtroendevalda i kommuner och regioner. Här samlar SKR olika former av stöd och utbildningar för dig som är förtroendevald och ny i ditt uppdrag.

Säkerhet

Vadstena kommun accepterar inte några former av hot eller våld mot elever, anställda eller förtroendevalda politiker. Polisanmälan ska alltid göras vid våld eller hot. Gäller också om det riktas mot anhörig. Observera att du ska uppge att du är förtroendevald politiker. Behöver du annat stöd i hur du kan hantera en situation kan du kontakta kommunens beredskapssamordnare.

Avsägelse av uppdrag som förtroendevald

Om du vill avsluta ett förtroendeuppdrag ska du lämna in en avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas. Avsägelsen kan skickas via e-post till kommunstyrelsens administratör eller registrator, kommunstyrelsen@vadstena.se

Om du lämnar alla uppdrag som förtroendevald, ansvarar du för att återlämna eventuella arbetsredskap som du har fått låna. De ska lämnas till din nämndsekreterare.

Kontaktuppgifter

Nämndsekreterare:

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden

Vatten- och avfallsnämnden

Överförmyndarnämnden

Förvaltningschefer:

Madeleine Andersson, kommundirektör

Rebecka Bäck, samhällsbyggnadsförvaltning

Caroline Strand, socialförvaltning

Johan Wernström, kultur- och utbildningsförvaltning

Beredskapssamordnare:

Helena Sundius