Alkohol, tobak, nikotinprodukter och receptfria läkemedel

Här finns samlad information om serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till sommaren 2024

Då många söker serveringstillstånd på våren kan handläggningstiden vara längre än vanligt. Här hittar du några viktiga stoppdatum.

För tillfälligt serveringstillstånd juni och juli 2024 ska komplett ansökan vara inlämnad senast den 12 april 2024.

För tillfälligt serveringstillstånd augusti 2024 ska komplett ansökan vara inlämnad senast den 8 maj 2024.

En komplett ansökan innebär att alkohol- och tobaksenheten har fått in allt underlag som behövs för att kunna fatta ett beslut. Se längre ner på denna sida hur du ansöker.

Serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning. Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning.

Ansökan

För en snabbare, enklare och effektivare hantering av ansökningar kan du använda våra e-tjänster.

Alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun handlägger ansökningar om serveringstillstånd i Motala, Boxholm, Finspång, Mjölby, Vadstena och Ödeshög och e-tjänsterna kan användas oavsett i vilken av dessa kommuner du har din verksamhet.
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor. Om du använder pappersblanketten för ansökan om serveringstillstånd skickar du den för registrering till: Vadstena kommun, Socialförvaltningen, 592 80 Vadstena

Socialnämnden har antagit Riktlinjer för serveringstillstånd som gäller från 1 januari 2021.

Webbkund

Du som som redan har serveringstillstånd kan använda dig av olika e-tjänster genom att bli webbkund.
När du är webbkund kan du elektroniskt ändra: kontaktuppgifter, ägandeskap och/eller styrelsemedlemmar, kryddning av egen snaps, serveringslokal vid catering, förändringar i verksamhet, provsmakning av alkoholdrycker, upphörande av serveringstillstånd, registrera/avregistrera serveringsansvarig personal

Kunskapsprov

Enligt alkohollagen ska du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning göra ett kunskapsprov. Provet är samma för hela landet.  Tid för kunskapsprovet bokas hos alkoholhandläggaren och då får du även information om tid och plats för provet.

Handläggningstid eller övriga frågor

Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd till allmänheten är sex veckor och för slutet sällskap tre veckor. Handläggningstiden för permanenta tillstånd är tre månader.

Välkommen att kontakta alkoholsamverkan i Motala om du har frågor. Den som handlägger ärenden för Vadstena är oftast Dennis Karlsson, 0141-22 34 02.

Mer information finns att läsa på Motala kommuns hemsida.

Tillstånd för försäljning av tobak

Om du vill sälja tobak behöver du ansöka om tillstånd för det hos kommunen.

Tobaksvaror

För att få sälja tobak krävs att du har tillstånd för detta. Detta gäller både den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) och den som ägnar sig åt annan typ av försäljning (partihandel).

Den 20 maj 2019 infördes gemensamma EU-regler kring spårbarhets och säkerhetsmärkning på cigaretter och rulltobak. För övriga tobaksvaror gäller de nya märkningsreglerna från och med den 20 maj 2024. Syftet med de nya reglerna är att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

Mer information om tobakslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Från och med den 1 augusti 2022 börjar en ny lag angående tobaksfria nikotinprodukter att gälla. Den nya lagen innebär att du som säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel ”det vita snuset”, måste anmäla detta till kommunen.

Ansök om försäljning av tobak

Ansökan om försäljning av tobak ska ske på särskild blankett.
Kommunen tar ut en avgift  för tillsyn av verksamhet som bedriver försäljning av tobaksvaror.

Blankett för ansökan om försäljning av tobak

Anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter

Vill du sälja folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter? Då ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen. För att få sälja folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare till e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter  behöver du skicka in en anmälan till kommunen.

Anmälan om försäljning av folköl

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

När du gör anmälan bör du även skicka in ett egenkontrollprogram:

Egenkontrollprogram vid försäljning av folköl

Egenkontrollprogram vid försäljning av e-cigaretter

Egenkontrollprogram vid försäljning av tobak

Försäljning av receptfria läkemedel

Försäljning av vissa receptfria läkemedel får ske i andra verksamheter än apoteket men innan försäljning startar ska det anmälas till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten och det är kommunen som har tillsynen på att regelverket följs. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha en plan för egenkontroll. Läkemedel får inte säljas till den som är under 18 år och som försäljare måste man kunna hänvisa till farmaceutisk rådgivning.

Den som bedriver detaljhandel ska betala en årsavgift om 1 600 kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsyn av läkemedelsförsäljning.

Alkoholhandläggarna på kommunen ansvarar för att kontrollera att du följer regelverket och kan hjälpa dig med ett egenkontrollprogram. Brister rapporteras till Läkemedelsverket.

Sedan den 1 mars 2016 är det alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som ansvarar för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel i Vadstena.

Tillsyn

Kommunen ska utföra tillsyn på de serveringsställen som har serveringstillstånd. Detta görs utifrån en av socialnämnden antagen tillsynsplan som finns att läsa här:  Tillsynsplan serveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Kommunens alkoholhandläggare gör regelbundet tillsyn och kan göra kontrollköp. Du som säljer folköl och/eller e-cigaretter betalar en årlig avgift för tillsynen. Även detta går att läsa mer om i den tillsynsplan som nämnden antagit, se ovan.

Prövningsavgifter

När du ansöker om serveringstillstånd, tillstånd för att sälja tobak eller anmäler försäljning av folköl, e-cigaretter eller receptfria läkemedel tar kommunen ut en prövningsavgift ut för varje tillfälle.

Prövningsavgiften varierar beroende på typen av tillstånd. Du faktureras med tio dagars förfallotid efter att utredning av ansökan slutförts. Vi fattar inte beslut om tillstånd förrän du betalat prövningsavgiften. Utebliven betalning kan bli skäl för tillsyn av verksamheten och försvåra möjligheten till framtida tillstånd.

När kommunen beslutat i ditt ärende utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar. Beviset skickar vi till dig som sökt och till övriga tillsynsmyndigheter för kännedom.

Avgifter för tillstånd och tillsyn