Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-16
Anslaget sattes upp: 2022-03-21
Sista dag för överklagande: 2022-04-11
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson