Detaljplan – var du bor påverkar

Vad är en detaljplan? Vilka rättigheter och begränsningar finns för just min fastighet? Var din fastighet ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga.

Var du bor påverkar

Var din fastighet ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga. Olika förutsättningar gäller om din fastighet ligger inom eller utanför planlagt område, se förklaring i styckena nedan. Om det finns en detaljplan för din fastighet reglerar den hur och vad du får bygga. Bor du i ett område utanför detaljplan gäller andra regler och då är översiktsplanen extra viktig.

Vad är en detaljplan?

Detaljplaner reglerar användningen och utformningen av ett område mer i detalj. Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov. I en detaljplan finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar. Det finns även bestämmelser för hur stora byggnaderna får bli och ibland också hur de ska se ut. Detaljplanen kan ibland innehålla bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller värdefull natur.

Om bygglovansökan avviker från detaljplanen

Om din bygglovansökan avviker från detaljplanen är möjligheten att få lov begränsad. Din ansökan kan emellertid godkännas under förutsättningen att avvikelsen är liten och att den följer planens syfte. Berörda grannar ges då möjlighet att lämna synpunkter, men de har inget veto och kan alltså inte stoppa det beslut som vi på plan- och bygglovavdelningen fattar.

Om lovet, med liten avvikelse, berör många personer (så kallade sakägare) kan vi välja att kungöra det i Post- och Inrikes Tidningar och i MVT, istället för att meddela varje person direkt. Alla handlingar till kungjorda ärenden finns under kungörelsetiden (tiden då du kan lämna synpunkter på bygglovansökan), att ta del av hos plan- och bygglovavdelningen.

Även om vi vid en första granskning bedömer att det är möjligt att ge bygglov med liten avvikelse, kan det bli avslag efter att vi sammanvägt alla synpunkter. Ett annat ändamål än vad detaljplanen tillåter, till exempel industri inom en plan för bostäder, kan aldrig behandlas som en liten avvikelse.

Större avvikelse från detaljplanen

Om ditt projekt innebär en större avvikelse från detaljplanen, måste planen först ändras, innan vi kan ta ett positivt beslut om bygglov. Att ändra en detaljplan är en lång process och måste ske genom ett beslut av byggnadsnämnden. Läs mer om planprocessen

Översiktsplanen

Översiktsplanen för Vadstena kommun ger en långsiktig vision om hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas; var vi ska bygga, hur vi ska skydda intressanta områden, var vägarna ska dras med mera. Vid en ansökan där fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, tar vi extra stor hänsyn till översiktsplanens visioner för området. Läs mer om översiktlig planering.

Att bygga utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Om du ska bygga utanför detaljplanelagt område, finns det möjligheter att utföra vissa åtgärder på fastigheter för en- och tvåbostadshus, utan att du behöver ansöka om bygglov. Olika bestämmelser gäller om din fastighet ligger inom eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Möjligheten att bygga utan bygglov är större för byggnader utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse. Utöver de bygglovfria åtgärderna för en- och tvåbostadshus, får du dessutom göra mindre tillbyggnader eller uppföra komplementbyggnader utan bygglov. För att vara bygglovbefriad får till- och nybyggnad inte dominera befintlig bebyggelse.

Bygga utanför detaljplan, men inom sammanhållen bebyggelse

För byggnader utanför detaljplan, men inom sammanhållen bebyggelse, gäller samma krav på bygglov som inom detaljplanelagt område. Det finns undantag för fasadändringar, till exempel omfärgning av fasad, ta upp eller sätta igen fönster eller dörrar, eller att byta tak- eller fasadmaterial.

Läs mer under Behöver du bygglov? A – Ö.

Vad är områdesbestämmelser?

I vissa områden kan det finnas områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga. Områdesbestämmelser används inom begränsade områden som inte har någon detaljplan. Det kan till exempel gälla sommarstugeområden. Områdesbestämmelser antas för att säkerställa översiktsplanens syften och kan reglera ett fåtal frågor som exempelvis byggnadernas utformning i en värdefull miljö, eller maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus. Områdesbestämmelser garanterar inte någon byggrätt.

Bygglov för ekonomibyggnader inom jordbruk?

För ekonomibyggnader inom jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, krävs inget bygglov utanför detaljplanelagt område. Observera att hästverksamhet oftast inte räknas som jordbruk och att bygglovbefrielsen inte gäller till exempel ridhus och stall.

Vad gäller byggnader för djurhållning finns särskilda bestämmelser och du bör kontakta miljöavdelningen för vidare information innan du börjar bygga.

Du behöver däremot bygglov inom område med detaljplan för att uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk.

Anmälningsplikt när du bygger utanför detaljplan

Observera att oavsett vad du tänkt bygga och om det kräver bygglov eller inte kan åtgärden vara anmälningspliktig. Läs mer under anmälningspliktiga arbeten.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen