Detta ska bifogas din återansökan om försörjningsstöd

För att din/er ansökan om försörjningsstöd ska handläggas ska följande handlingar bifogas
vid varje ansökan om försörjningsstöd:

 • Alla inkomster och ansökta utgifter ska styrkas med en handling, lönebesked eller
  beslut. (Undantaget är beslut om bostadsbidrag, underhållsstöd och barnbidrag där
  det inte finns krav på att varje månad redovisa beslut om utbetalning.)
 • Kontoutdrag från alla dina konton för en månad tillbaka ska bifogas ansökan.
  Datumen på kontoutdraget ska följa perioden från när du senast lämnade in
  kontoutdrag (ex. lämnade du in senaste ansökan 15 januari ska nästkommande
  ansökans kontoutdrag inledas med det datumet.)
 • Alla utgifter ska styrkas med kvitto eller faktura. Det behöver framgå att det är du
  som har haft det utlägg som utgiften avser. Vid inlämnade av faktura ska
  förfallodagen framgå samt vem som är betalningsansvarig.
 • Vid ansökan om bistånd till receptbelagda läkemedel ska receptspecifikation bifogas
  med ansökan.
 • Gällande förbetalda läkarbesök och resor till och från Arbetsförmedlingen ska det av
  kvittot framgå vem utgiften gäller. Om det inte framgår ska kallelse bifogas kvittot.
 • Du har ett eget ansvar att ansöka om de ersättningar eller bidrag som du har rätt till i
  tid. Dessa ersättningar kan exempelvis vara aktivitetsstöd, bostadsbidrag eller
  underhållsstöd. Om du inte har lämnat in din ansökan om detta i tid kommer en
  fiktiv summa av ersättningen/bidraget att medräknas som inkomst med din
  ansökan.

Nedan följer förtydligande information för dig som är arbetssökande, deltar i
sysselsättning/praktik/arbetsmarknadspolitiskt program, studerar, är sjukskriven eller är
föräldraledig. Det är viktigt att du läser igenom vad som förväntas av dig.

Om du är arbetssökande

Vid ansökan om försörjningsstöd ska du stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid. Du förväntas att vara aktivt arbetssökande och redovisa detta för handläggare varje månad. De arbeten som du har sökt ska styrkas med underlag där det framgår att det är du som har sökt arbetet, vilket datum du sökt det samt kontaktuppgifter till arbetsgivaren.
Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att den som är arbetslös måste söka och vara beredd att ta erbjudna arbeten. Arbetena som du söker ska utifrån din utbildningsnivå vara möjliga för dig att få. Har du inga särskilda skäl som binder dig enbart till Vadstena eller närliggande kommuner till Vadstena förväntas du att söka arbeten i hela Sverige. Ett aktivt arbetssökande innebär att du förväntas söka de arbeten som finns att söka som matchar din erfarenhet och utbildningsnivå. Det är ditt ansvar att lösa din ekonomiska situation och din möjlighet till att bli självförsörjande.

Om du deltar i sysselsättning/praktik/arbetsmarknadspolitiskt program

Vid deltagande i program, praktik eller sysselsättning ska en närvarorapport för senaste månaden bifogas. Fullständig närvaro är ett krav, vilket innebär att ogiltig frånvaro inte godtas. All eventuell frånvaro måste vara styrkt. Är du sjuk behöver du vara sjukanmäld från första frånvarodagen. Vid långvarig sjukdom krävs sjukskrivningsintyg.

Om du studerar

I det fall du studerar ska du ange hur din utbildningsplan ser ut samt bifoga en närvarorapport varje månad. Fullständig närvaro är ett krav, vilket innebär att ogiltig frånvaro inte godtas. All eventuell frånvaro måste vara styrkt. Är du sjuk behöver du vara sjukanmäld från första frånvarodagen. Vid långvarig sjukdom krävs sjukskrivningsintyg.

Om du är sjukskriven

I det fall du är sjukskriven ska även sjukintyg bifogas och skriv hur ditt deltagande i upprättad rehabilitering med sjukvården sett ut under månaden. Finns det en rehabiliteringsplan ska du bifoga den.

Om du är föräldraledig

När din föräldrapenning är slut förväntas du från första dagen åter stå till arbetsmarknadens förfogande. Du förväntas att ha ställt ditt barn i kö till förskolan i god tid innan det är dags för dig att åter stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att du behöver ha fått tillgång till förskoleplats för ditt barn i samband med att dina föräldradagar är slut.

Om du har varit i kontakt med någon annan myndighet/person

(Exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin, Beroendeenheten, Region Östergötland). Du ansvarar för att bifoga information kring vad den kontakten har innefattat samt vad eventuell planering är.

Om du har någon övrig information av vikt för din ansökan är det ditt ansvar att bifoga den till handläggare.

Information om komplettering av din ansökan

Om ansökan inte är komplett kommer den begäras kompletterad via mina sidor. Du kommer då att få en notis via sms och/eller e-post om att du har ny information där. Om begärda kompletteringar inte inkommer inom fem arbetsdagar från det att begäran kommit dig tillhanda fattas beslut på redan inkomna uppgifter och du riskerar delvis eller helt avslag på sin ansökan.