GIS

Ett geografiskt informationssystem, GIS, är ett datorbaserat system för hantering av lägesbunden information, det vill säga all information som går att knyta till en geografisk plats, ett läge på jordytan.

Mycket av den information som hanteras i en kommun är lägesbunden på ett eller annat sätt. Exempel på geografisk information som hanteras dagligen är byggnader, vägar, fastigheter, markytor (till exempel åkermark och skog) och vatten. GIS är ett verktyg som används för att på ett enkelt och överskådligt sätt bearbeta, analysera och presentera denna information.

GIS-systemet hanterar inte bara objekten i sig utan även information om dem, i GIS-världen kallas denna information för attribut. Objektet byggnad kan till exempel ha följande attribut:

TYP – Bostadshus
FÄRG – Gult
STORLEK – 120 m²
ADRESS – Klosterledsgatan
BYGGNADSÅR – 1953

Mängden information som kan knytas till ett objekt är i princip oändlig. Med hjälp av information kopplad till ett objekt, ibland i kombination med annan typ av information såsom statistik eller befolkningsregister, kan man utföra olika typer av analyser och välja hur man vill presentera informationen. Frågorna Var? Vart? och Varifrån? besvaras enkelt med hjälp av GIS.