Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar som är separerade eller planerar att separera, att tillsammans hitta former för hur umgänge, vårdnad, boende och försörjning ska lösas för barnet utan att behöva gå till domstol.

Samarbetssamtal kan vara bra inför eller efter en separation eller när man varit separarerade i många år och samarbetet av någon anledning inte fungerar till barnets bästa. Samtalen är strukturerade och genomförs under ledning av en eller två erfarna samtalsledare. Samtalen har alltid barnets bästa i fokus.

Samarbetssamtal är en service som kommunen erbjuder. Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under tystnadsplikt.

Syftet med samtalen är att stödja er som föräldrar att göra överenskommelser kring barnet med utgångspunkt för barnets behov och eventuella önskemål. Målet med samtalen är att ni som föräldrar ska kunna förbättra sin förmåga att samarbeta kring barnet, vilket får stor betydelse för barnet.

Om ni som föräldrar kommer överens så kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Det finns även möjlighet att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet godkänns sedan av socialnämnden.

Antalet samtal varierar utifrån föräldrarnas önskemål och behov. Vanligt är att föräldrar efter en överenskommelse provar detta under en period och sedan kommer tillbaka för uppföljning.

Samarbetssamtalen sker tillsammans med familjebehandlare på Råd och stöd Familjemottagningen.

När föräldrarna deltar i samarbetssamtal erbjuds alltid barnet en möjlighet till samtal. Gruppverksamhet “Skilda världar” finns också i kommunen för barn med separerade föräldrar.