Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos samhällsbyggnadsnämnden.

För dig som ska ansöka om förhandsbesked

Förhandsbeskedet kräver inte lika många handlingar som ett bygglov. Det vanligaste är att ansöka om förhandsbesked när man vill bygga på en obebyggd tomt i ett område som saknar detaljplan. Byggnadsnämnden gör en lokaliseringsprövning, där det utreds om platsen är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen är vägledande i bedömningen och berörda grannar kommer också få ge sina synpunkter på din ansökan.

Du betalar alltid för ett förhandsbesked, enligt byggnadsnämndens taxa. Om din ansökan för förhandsbesked avslås, avskrivs eller avvisas tar vi ut en avgift för den handläggningstid som lagts ner i ärendet.

Handlingar som du ska skicka in för förhandsbesked

Ansökan
Du kan ansöka genom att använda e-tjänsten eller en vanlig ansökningsblankett. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

Utdrag ur karta
Din situationsplan ska visa ett kartutdrag med åtgärden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Hämta själv ett utdrag ur Vadstenakartan eller Primärkartan via vår kartportal. Du ritar själv in byggnaden i rätt skala och märker ut var väganslutning är tänkt.

Kort beskrivning av projektet
Beskrivningen ska innehålla information om byggnadens storlek och hustyp (enbostadshus, flerbostadshus eller annan användning än bostad), förslag på vatten- och avloppslösning, dagvattenhantering samt tomtens storlek.

Marksektionsritning
Marksektionen ska visa om marken är kuperad eller om det är stora nivåskillnader mellan den egna fastigheten/tomten, gata och kringliggande grannfastigheter. Ritningen ska visa husets placering med nuvarande och blivande marklinjer.

För dig som fått förhandsbesked
Ett förhandsbesked gäller i två år från den dag då förhandsbesked vann laga kraft.

Boverket – laga kraft lov och förhandsbesked

Förhandsbeskedet är i vissa fall ett krav för att lantmäterimyndigheten ska kunna pröva om en fastighet kan ändras eller delas. Ansökan om att ändra eller dela en fastighet görs genom att ansöka om lantmäteriförrättning.

För dig som är granne till någon som har ansökt om förhandsbesked
Din granne som har fått ett förhandsbesked behöver ansöka om och få bygglov före hen kan börja bygga. Ett förhandsbesked är bindande vid den framtida bygglovsprövning, om ansökan skickas in inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Om inte ansökan om bygglov skickas till samhällsbyggnadsnämnden inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen