Faderskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet/föräldraskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Detta görs av en socialsekreterare vid individ- och familjeomsorgen.

Om ett barns mor är ogift när barnet föds ska faderskapet fastställas för att barnets juridiska rättigheter ska tillgodoses. Det gäller även sammanboende som inte är gifta vid barnets födelse. Individ- och familjeomsorgen får uppgift från skatteverket om födda barn vars mor är ogift. Modern kontaktas sedan av individ- och familjeomsorgen och en faderskapsutredning görs. När fadern är identifierad skriver han på faderskapsbekräftelsen som därefter godkänns av modern.