Om något händer

Brandskydd och Utrymningsplan

Det finns automatiskt brandlarm i de flesta byggnader. I vissa lokaler är larmet kopplat till automatiskt släckningssystem.

Ta del av innehållet på utrymningstavlorna och förvissa dig om var brandsläckarna är placerade samt den lämpligaste utrymningsvägen. Använd inte hiss vid utrymning!

Mer information om brandskydd och utrymningsvägar på din arbetsplats kommer du att få i samband med din introduktion.

Krishantering och stöd

På varje arbetsplats skall det finnas en beredskap och rutiner för krisstöd. Målet är att genom ett gott omhändertagande av medarbetare i kris reducera mänskligt lidande samt förebygga ohälsa.

Med krisstöd menas psykiskt och socialt omhändertagande i samband med olyckor eller andra allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner, t ex hot och våld, arbetskamraters sjukdom och död, extrema påfrestningar i yrkesrollen, förändringar/ konflikter på arbetsplatsen. Krisstödet skall planeras och ordnas utifrån verksamhetens art och de särskilda risker som kan finnas.

Kommunen har en krisstödsplan. På din arbetsplats kan det även finnas särskilda rutiner för hur en krissituation ska hanteras. Prata med din chef om detta.

Om du blir skadad i arbetet

Den som skadas i samband med arbetet är försäkrad enligt lag, Lagen om arbetsskadeförsäkring och genom avtalsförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL. Försäkringsskyddet gäller från första arbetsdagen för skador som orsakats av olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. Försäkringen administreras av AFA.

Den som råkat ut för en arbetsskada ska snarast anmäla det till sin arbetsgivare som är skyldig enligt lag att omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan. Anmälan ifylls i samråd med skyddsombud och anställd. Blanketten sänds, när allt är ifyllt och undertecknat, till personalavdelningen. Därifrån sänds den sedan till Försäkringskassan. Anmälan till TFA-KL görs av den anställde via AFA´s hemsida. Arbetsgivaren får därefter en signal från AFA om att bekräfta anställningen. Därifrån sänds den sedan till Försäkringskassan.

Ibland kanske en olycka inte leder till någon person skada men kunde ha blivit ett – ett så kallat tillbud. En anmälan om tillbud ska göras så fort som möjligt efter händelsen och ska undertecknas av arbetsgivare, den anställde och eventuellt skyddsombudet. Originalet förvaras på arbetsplatsen för att användas på arbetsplatsträffar eller skyddsronder, som underlag till åtgärd.

Mer information kan du få från personalavdelningen eller din chef.