Hemsjukvård

Vadstena kommun har huvudansvar för vård och omsorg som ska utföras i hemmet.

Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet styrs av tröskelprincipen. Vilket innebär att den som kan ta sig till regionens vårdinrättning (vårdcentral eller annan mottagning) ska vända sig dit.

Bedömningen om du har rätt till hemsjukvård görs av patientansvarig vårdgivare och kan innebära att hembesök görs alltifrån enstaka särskilda tillfällen, eller under en sammanhängande tidsperiod.

Vården ges av distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Detta kan du få hjälp med

Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • Läkemedelshantering
 • Såromläggning
 • Provtagning
 • Rehabilitering/habilitering
 • Vård i livets slutskede

Det är regionen som ansvarar för att tillgodose behov av läkarinsatser.

Vid akuta situationer ringer du alltid 112.

Hjälpmedel och rehabilitering

Om du har en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder som kan påverka dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter kan du får hjälp av kommunens rehabiliteringsenhet för att återfå eller bibehålla din funktions- och aktivitetsförmåga.

Kommunens rehabiliteringsenhet kan erbjuda dig rådgivning och bedömning för hjälpmedel, bostadsanpassning samt ge stöd till viss träning för dina dagliga aktiviteter.

Om du behöver hjälpmedel eller annan insats från kommunens rehab-personal kan du kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut för en bedömning.

Återlämning av hjälpmedel

Om du har hjälpmedel hemma som du inte längre behöver så är det ditt ansvar för att de återlämnas till kommunen. Du kan lämna hjälpmedlen till kommunens hemsjukvårdsenhet på adressen Motalagatan 18 i Vadstena, vi ansvarar för att hjälpmedlen sedan lämnas vidare till leverantören.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska – MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ska se till att hälso- och sjukvården som ges inom socialförvaltningens verksamheter i Vadstena kommun är patientsäker och av god kvalitet. MAS följer kontinuerligt verksamheten så att vården är god och säker med särskilt fokus på omvårdnad och läkemedelshantering.

I uppdraget ingår att

 • Ta fram rutiner och riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.
 • Tillsynsansvar över hur hälso-och sjukvård utförs av socialförvaltningen verksamheter. Vid tillsyn granskas att rutiner och riktlinjer efterföljs.
 • Ansvara för att delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter sker på ett patientsäkert sätt.
 • Ansvarar för att patienter ges den vård och behandling som läkare eller annan vårdgivare ordinerat.
 • Upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse där arbetet under året sammanställs och analyseras.
 • Ansvarar för att utredning av allvarliga avvikelser, samt fattar beslut om anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid vårdskada eller risk för vårdskada.

Klagomål eller synpunkter på den vård du får från kommunen?

Hälso- och sjukvården arbetar aktivt med att förebygga vårdskador. Där är synpunkter och klagomål från patienter och närstående en viktig del i detta arbete. I vårt förebyggande arbetet är dina erfarenheter viktiga för oss, både ris och ros. Därför uppmuntrar vi dig till att lämna in synpunkter och klagomål.

Du kan antingen vända dig direkt till kommunen med ditt klagomål eller synpunkt men du kan också höra av dig till patientnämnden om du hellre vill prata med en extern part. Kontaktuppgifter hittar du via länken.