Besiktning och tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar

Hissar, liftar och andra motordrivna anordningar ska besiktigas regelbundet.

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar.

Om en hiss blir underkänd

Om en hiss blir underkänd vid en besiktning skickar besiktningsorganet en kopia till byggnadsnämnden. Fastighetsägaren får då ett föreläggande om att vidta åtgärder alternativt förbjuder fortsatt användning av hissen eller liften. En byggsanktionsavgift tas då också ut.

Besiktningsintervall

För personhissar och liftar är normalt besiktningsintervallet 1 år. För andra motordrivna anordningar som portar och traverser kan intervallen variera.

Besiktningen ska utföras av ett så kallat ackrediterat företag.

Besiktningsskylt ska vara uppsatt på väl synlig plats så allmänheten ska kunna se om anordningen är besiktigad och godkänd.

Anmäl större ändringar

Avsevärd förändring av hissar eller liftar kräver att du gör en anmälan till byggnadsnämnden innan åtgärden utförs.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen