Att söka bidrag

Att söka bidrag till föreningar, aktiviteter och arrangemang

Vadstena har ett rikt kultur- och föreningsliv och kommunen ger bidrag för att stimulera en mångfald av av nätverk, aktörer, verksamheter och aktiviteter.

Kommun ger varje år bidrag till aktiviteter och arrangemang som stärker Vadstena som en framträdande kulturstad och attraktiv fritidskommun. Bidragen ges varje år till såväl enskilda aktiviteter som till föreningar med inriktning mot bland annat ungdoms- och pensionärsverksamhet.

Särskild vikt läggs på jämlikhet och integration

I Vadstena utgår vi ifrån samma regler oavsett om det är verksamhet inom idrott, kultur eller någon annan form av aktivitet. Principen är att ju mer aktiviteter som ordnas desto större blir beloppet. Ett socialt och kulturellt deltagande är en viktigt faktor för att stärka folkhälsan.

Vadstena kommun lägger särskild vikt vi att alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet eller religion ska känna sig välkommen att delta. En viktning kan ske så att en aktör eller förening får ett högre bidrag ett år för att de övergripande målen ska nås.

För ungdomsaktiviteter gäller att de ska arbeta i linje med kommunens metod Livsstil 2000 som innebär att grundskolorna arbetar mot tobak, dopning, narkotika och tidig användning av alkohol.

Vad kan man söka?

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag söks av föreningar för ett år i taget, senast den 30 september. Ansökan sker i förskott. Årlig utbetalning efter inkommen årsredovisning samt återrapporteringsformulär.

Arrangemangsbidrag
Arrangemangsbidrag kan sökas för enstaka eller flera arrangemang/projekt. Bidraget kan sökas i förskott vid fyra tillfällen under året. Återrapportering ska göras till kommunen senaste två månader efter avslutad aktivitet.

Aktivitetsbidrag för ungdomsverksamhet
Aktivitetsbidrag söks i efterhand och en för varje år fastställd summa fördelas mellan de verksamheter som engagerar barn och ungdomar upp till och med 20 år.

Rekvirering av aktivitetsbidrag ska ske en gång per halvår. Efter att samtliga aktörer har rekvirerat sitt bidrag för det sista halvåret kommer en justering ske så att de som har engagerat fler ungdomar i sina aktiviteter erhåller högre belopp än de som har engagerat färre ungdomar.

Stimulans- och utvecklingsbidrag
Stimulans- och utvecklingsbidrag är ett engångsbidrag för projektidéer där beslut tas inom en månad och utbetalning sker inom två månader. Bidraget söks i förskott. Det kan sökas löpande under året med en maximal summa på 10 000 kronor. Den som söker bidrag behöver inte vara en förening, men aldrig en enskild person.

Bidrag till anläggning/lokal
Bidrag till anläggning/lokal (ej kommunalt ägd) kan sökas för att täcka del av driften av en anläggning eller lokal. Bidraget söks för kommande år senast den 30 september varje år.

Subventionerad eller fri lokal i kommunägda anläggningar

Bidrag ges som subventionerad hyra eller tillgång till fri lokal. Bidraget söks årligen för kommande år senast den 30 september.

Bidrag till särskilda aktörer av kommunalt/regionalt/nationellt intresse
Verksamheter som har ett kommunalt/regionalt/nationellt betydelsefullt intresse kan söka bidrag som stöd till verksamheten. I många fall är ett kommunalt bidrag av avgörande betydelse för att även kunna erhålla regionala eller nationella bidrag. Bidragets storlek fastställs av kultur- och utbildningsnämnden inför varje budgetår efter beredning av förvaltningen. Varje verksamhets ansökningshandling bildar underlag för detta beslut.

Bidrag till studieförbund
Bidrag till studieförbunden baseras på studieförbundens föregående års verksamhet. Fördelning av en årligen budgeterad summa delas mellan samtliga studieförbund med verksamhet i Vadstena.

Bidrag till verksamhet inom social sektor
Bidrag ges till ideella och idéburna verksamheter som på ett omhändertagande och proaktivt sätt bedriver verksamhet inom social sektor. Bidraget söks i förskott och beslutas i kultur- och utbildningsnämnden efter beredning av förvaltningen.

Hur söker man?

Ni söker och redovisar bidragen genom att använda våra blankettunderlag (öppna blanketten för ansökan). Naturligtvis är du välkommen att kontakta oss på kultur- och utbildningsförvaltningen om du har frågor och funderingar!

När söker man?

  • Du söker bidrag för kommande verksamhetsår i september månad.
  • Arrangemangsbidrag kan sökas kontinuerligt under året.

Beslut

Beslut om bidrag till särskilda aktörer samt bidrag till omhändertagande och proaktivt arbete inom social sektor fattas av kultur- och utbildningsnämnden inför varje nytt budgetår.

Kultur- och utbildningschefen leder en arbetsgrupp som fördelar övriga bidrag.

Kommunen har ingen laglig skyldighet att betala ut bidrag och ett avslag kan inte överklagas. Det finns alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål till kommunen och våra folkvalda politiker får då bestämma om något ärende ska utredas.