Så överklagar du

Det går att överklaga kommunala beslut enligt kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. För att göra det måste du vara folkbokförd i kommunen, äga fast egendom i kommunen eller betala kommunalskatt här. Du kan också vara medborgare i något annat EU-land och bosatt i kommunen, men ska enligt folkbokföringslagen inte vara folkbokförd i kommunen.

När beslutet är justerat (protokollet underskrivet) och anslag om justering är publicerat på kommunens digitala anslagstavla på webbplatsen kan du överklaga det. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet räknat från den dag då anslagets publicerades. I varje protokoll står det när anslaget publiceras. Det kostar inget för den som överklagar.

Vad gäller vid laglighetsprövning?

Du kan överklaga beslutet om du anser att:

  • Det inte har kommit till på lagligt sätt,
  • det rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Ett överklagande ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Du ska tala om vilket beslut det gäller genom att ange vår beteckning och beslutsdatum. Tala också om hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Underteckna skrivelsen och skriv ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress. Du kan även skicka med andra handlingar som du anser stöder din uppfattning.

För att din överklagan ska kunna prövas måste den ha kommit till förvaltningsrätten inom tre (3) veckor från den dag, då det meddelades på kommunens anslagstavla att protokollet med beslutet har justerats.

Överklagan skickar du till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

De tar gärna emot post på e-postadress: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte sätta in ett annat beslut i stället. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut betyder det att det inte finns något beslut i ärendet längre. Om kommunen genomfört ett beslut som sedan upphävs, är kommunen skyldig att så långt som möjligt återställa det som gjorts. Du kan läsa mer om laglighetsprövning i Kommunallagens 13 kapitel.