Samverkansområden

Svensk krishantering bygger på samverkan, det vill säga att olika aktörer hjälps åt inför och under en kris. Samverkan sker mellan olika myndigheter och kommuner såväl som mellan företag och frivilligorganisationer eftersom ingen ensam kan avvärja eller hantera en kris.

En typ av samverkan sker inom de så kallade samverkansområdena (SO) där utpekade myndigheter är indelade i olika grupper och där varje grupp är ansvarig för krisberedskapen inom sitt samverkansområde.

Olika samverkansområden

  • Teknisk infrastruktur (SOTI)
  • Skydd, undsättning och vård (SOSUV)
  • Geografiskt områdesansvar (SOGO)
  • Ekonomisk säkerhet (SOES)
  • Transporter (SOTP)
  • Farliga ämnen (SOFÄ)

Syftet med samverkansområdena är att tillsammans med berörda aktörer komma fram till hur krisberedskapen inom ett område och mellan områden bör och kan stärkas. Ansvariga ska se till att bland annat näringsliv, frivilligorganisationer och andra aktörer kommer med i arbetet som sker inom samverkansområdena.