Krisledningsorganisation för kommunen

Vi i Vadstena kommun planerar för hur vi ska kunna hjälpa dig som kommuninvånare vid olika kriser. Exempelvis har vi förberedda krisplaner för att kommunen ska kunna leda arbetet med att skydda och rädda liv, egendom och miljö om en kris uppstår.

Vadstena kommun övar kontinuerligt ansvarig personal för att de ska kunna hantera kriser om de väl uppstår. Kommunen dokumenterar även vilka risker och hot som finns identifierade i den egna regionen för att kommunen ska vara förberedd. Resultatet sammanställs i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Särskild krisledningsorganisation

Vid störning eller allvarlig händelse ska kommunen sträva efter att lösa situationen inom ramen för den ordinarie verksamheten. Vid en större kris skall dock kommunen kunna organisera en särskild krisledningsorganisation, såväl på central nivå och ute i verksamheterna. Detta ställer krav på transparens i hur dessa organiseras och kan interagera och att hänsyn tas till bemanning så att en krisledningsstruktur på en nivå inte bemannas till nackdel för en annan nivå.

Att särskilt observera är att den kommunala krishanteringen enligt lag skall kunna utgöra ett stöd till alla som vistas i kommunen samt all verksamhet som bedrivs inom kommunen, oavsett om den drivs kommunalt, i kommunalt bolag eller i upphandlad privat regi.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utses av kommunfullmäktige och utgör kommunens politiska krisledning. Den skall genomföra övergripande och strategisk ledning och därvid av kommunfullmäktige ges mandat att vid en extraordinär händelse överta samtliga andra nämnders befogenheter och beslutsrätt i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning.

Kommunala krisledningen

Under kommunchefen organiseras en krisledning med kommunens chefstjänstemän samt de resurser som finns att tillgå. Uppgiften för denna krisledning är att kunna leda kommunens operativa krisledningsarbete utifrån vad som är nödvändigt med hänsyn till händelsens art och omfattning.

När den kommunala krisledningen organiseras övertar den samtliga de befogenheter i kommunförvaltningen som krävs för att genomföra den operativa krisledningen.
Krisledning på verksamhetsnivå och kommunledningskontoret

I den kommunala verksamheten skall vid större allvarliga händelser en eller flera krisledningar kunna organiseras, dels för att leda och hantera kriser inom dess olika verksamhetsområden, och dels för att vid behov kunna stödja och samordna krisledningen vid avdelningar/enheter. Respektive chefer ansvarar för att nödvändiga krisledningsplaner upprättas och löpande revideras.

Krisledning på enskild verksamhet

På varje enskild verksamhet ska den ansvarige chefen kunna organisera en egen krisledning för att kunna hantera en kris inom sitt ansvarsområde, samt vid behov kunna stödja annat motsvarande verksamhetens krishantering.