Klagomål mot utbildningen

Som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete är du är alltid välkommen att lämna  klagomål som gäller vår verksamhet inom utbildningsområdet. Det ger oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Enligt skollagen ska kommunen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (Skollagen 2010:800  4 kap. 8§). Rutinerna syftar till att kultur- och utbildningsnämnden ska få kännedom om vilka brister som eventuellt kan finnas inom verksamheten.

Tänk på detta!

Innan du vänder dig till kultur- och och utbildningsnämnden bör du tänka på detta.

  1. Prata först med personal på förskolan eller skolan. Om du inte tycker att du får gehör för dina klagomål går du vidare till nästa steg.
  2. Prata med rektorn om ditt problem.
  3. Om du anser att rektorn inte lyssnar på dina synpunkter och att problemet kvastår eller att du anser att förskolan eller skolan har brustit i sitt ansvar kan du lämna in ett skriftligt klagomål direkt till kultur- och utbildningsnämnden. Behöver du hjälp kan du ta hjälp av någon på kultur- och utbildningsförvaltningen.
  4. Använd detta underlag för att lämna ditt klagomål.

Det skriftliga klagomålet blir allmän handling och registreras. Det innebär att vem som helst kan begära att få läsa handlingen, men innehåller det känsliga uppgifter kommer vi att göra en sekretessprövning.

Du kommer att få en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt skriftliga klagomål.*

Ditt klagomål utreds skyndsamt och vi ser till att du får ett första svar inom två veckor.*

*Om du lämnar in klagomål anonymt kommer vi inte kunna skicka bekräftelse eller lämna svar.

Att göra en anmälan till Skolinspektionen

Om du anser att kommunen inte har följt gällande regler och lagar kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det kan till exempel handla om att kommunen inte har hanterat en kränkning enligt skollagens krav eller inte har utrett en elevs behov av särskilt stöd såsom skollagen föreskriver.

Att överklaga till skolväsendets överklagandenämnd

Om du anser att ett beslut i en skolfråga är felaktigt, till exenpel ett beslut av rektorn om vilken typ av särskilt stöd en elev ska få, kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd. Det är en myndighet, vars uppgift är att pröva beslut som rör förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom det offentliga skolväsendet. Skolväsendets överklagandenämnd kan ändra ett beslut, upphäva det eller avslå en överklagan. Skolväsendets överklagandenämnds beslut går inte att överklaga.

Skicka först överklagandet till den som har fattat beslutet!
Skicka först överklagandet till den som fattat beslutet, inte direkt till Skolväsendets överklagandenämnd. Skälet till detta är att den som har fattat beslutet ska få chans att ändra det utifrån dina synpunkter. Överklagandet ska ha kommit in till beslutsmyndigheten (till exempel rektorn) inom tre veckor från att du fått beslutet.
Om den som fattat beslutet avser att inte ändra det skickas överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Den centrala förvaltningen sköter detta.

Vilka beslut kan överklagas?
Vilka beslut som kan överklagas finner du på överklagandenämndens webbplats.

Vem kan överklaga?
I princip är det bara eleven eller dennes vårdnadshavare som får överklaga beslutet.

Hur ska överklagan se ut?
På Skolväsendets överklagandenämnd hittar du instruktioner om hur överklagandet ska se ut.