Inventering enskilda avlopp

Avloppsanläggningar med dålig reningsförmåga förorenar ytvatten, men kan också vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet och på så sätt förorenar vattnet i dricksvattenbrunnar. Som ett led i att följa de nationella miljömål som riksdagen fattat beslut om så arbetar Vadstena kommun med att inventera alla enskilda avlopp i kommunen.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att deras avloppsanordning uppfyller miljöbalkens gällande lagkrav. Har du en bristfällig avloppsanordning på din fastighet ska du lämna in en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om att anlägga en ny avloppsanordning. Om ansökan inkommer innan det planerade inventeringsbesöket och avloppsanordningen färdigställs inom två år tas ingen avgift för inventeringen ut. Om din befintliga avloppsanordning inte uppfyller dagens krav måste du åtgärda den efter inspektionen.

Inventeringsprocessen

Vi kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanordning som finns på din fastighet och hur den fungerar. Detta görs dels genom att fastighetsägaren skickar in svar på den enkät som skickats ut samt genom att miljöavdelningen besöker fastigheterna i det berörda området.
Efter besöket på din fastighet får du en inspektionsrapport som talar om det vi noterat om din avloppsanordning samt vad som eventuellt behöver åtgärdas.

Mer information om olika avloppsanordningar i avloppsguiden.