Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete handlar om att se till invånarnas hälsotillstånd både fysiskt och psykiskt. Vi har en god folkhälsa med den kan bli bättre och framförallt mer jämlik. En god folkhälsa är en investering för samhället.

Att ha en god hälsa är centralt i människors liv och en god och jämlik folkhälsa bidrar till en hållbar utveckling av samhället, något som i sin tur leder till social, ekonomisk och ekologisk tillväxt.

I princip alla verksamheter som kommunen bedriver påverkar invånarnas mående. Allt från en god start i livet med bra förskola, skola och hög delaktighet i olika kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till att skapa goda förutsättningar för både den enskilde och för samhället. Välplanerade bostadsområden, cykelvägar, motionsanläggningar och friluftsområden ger goda förutsättningar för invånarna vilket ska ses som en god investering som leder till att samhällets kostnader för sjukvård och andra insatser minskar.

För att förstå sambandet mellan kommunens olika verksamheter och påverkan på folkhälsan har fastställer kommunen varje år en folkhälsoplan. Det finns ett internt folkhälsonätverk i kommuner som samordnar arbetet och presentera ett förslag på en folkhälsoplan som ska fastställas av kommunstyrelsen.