Attefallsregler

De bygglovbefriade åtgärderna innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. Men du behöver ett startbesked innan du börjar bygga. Därför ska du skicka en anmälan med tillhörande handlingar till plan- och bygglovavdelningen.

Simply Easy Learning

Attefallshus och annat bygglovbefriat kräver anmälan

Du ska göra en anmälan med tillhörande handlingar och invänta startbesked om du vill

 • bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus (Attefallshus) på 30 m² ( ändrade regler från 1 augusti 2020).
 • göra en tillbyggnad på ditt befintliga hus med 15 m²
 • bygga två takkupor på bostadshus som inte redan har takkupor
 • inreda ytterligare en bostad i ditt hus

Ligger ditt hus inom ett av kommunens utpekade bevarandeområden såsom Vadstena innerstad krävs bygglov, läs mer under respektive åtgärd eller läs mer på Boverkets webbplats.

Bor du utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse kan andra regler gälla, läs mer på boverkets webbplats.

Så här anmäler du en bygglovbefriad åtgärd

Du ska lämna din anmälan till plan- och bygglovavdelningen. Den ska innehålla samma handlingar som när du söker bygglov. Du ska visa att alla tekniska krav blir kontrollerade i projektet. Det gör du genom att skicka med skalenliga ritningar, beskrivningar och kontrollplan. I ett komplicerat projekt behövs det fler handlingar och då kan du behöva anlita en kontrollansvarig.

För att kunna påbörja handläggningen behöver du lämna in:

 • Ansökan via e-tjänst eller blankett.
 • Fasadritningar med marknivåer
 • Planritningar med rumsnamn (gärna möblerat)
 • Sektionsritning
 • Förenklad nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkartan (inte för takkupa eller vid inredning av ytterligare bostad i befintligt enbostadshus)
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning / konstruktionsritningar
 • Energiberäkning vid komplementbostadshus och tillbyggnad
 • Eventuellt grannemedgivande – se rubrik Grannemedgivande från granne närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Plan- och bygglovavdelningen kontrollerar att din anmälan följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Det arbetet tar normalt några veckor. Därefter beslutar vi om startbesked. Du får inte börja bygga innan du har fått ett startbesked.

Plan- och bygglovavdelningen tar ut en avgift för startbeskedet. Om du bygger nytt på tomten, kan det också tillkomma avgifter för utstakning* och lägeskontroll*. Om du börjar bygga utan att ha fått ett startbesked, kan du åläggas en sanktionsavgift.

När du byggt klart ska du ansöka om ett slutbesked. I startbeskedet står det vilka handlingar vi behöver för att ge ett slutbesked.

Tänk på att du kan behöva söka dispens från strandskyddet, även om åtgärden är bygglovbefriad.

Godkännande från granne närmare 4,5 meter från tomtgräns

Komplementbyggnaden/komplementbostadshuset eller tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg.

Du kan placera en byggnad närmare tomtgräns än 4,5 meter, men du måste då ha ett skriftligt godkännande från granne/grannar som äger grannfastigheten mot vilken byggnaden hamnar för nära, samt att byggnadsnämnden ska anse att placeringen är lämplig. Granne/grannar ska skriva sin namnteckning, namnförtydligande och fastighetsbeteckning på enkel nybyggnadskarta, plan- sektion- och fasadritningar.

En byggnad bör inte placeras närmare tomtgräns än 1 meter, eftersom man ska kunna underhålla byggnaden från den egna fastigheten.

Får strida mot detaljplan

När du bygger en bygglovbefriad åtgärd kan du bortse från detaljplanens bestämmelser. Det innebär till exempel att det är möjligt att bygga på ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas) och byggnadsarean får vara större än tillåten area enligt detaljplanen.

De gamla reglerna om bygglovbefriad friggebod, skärmtak med mera gäller fortfarande. Det är alltså möjligt att bygga både en friggebod på 15 m² och ett attefallshus på 30 m², samt övriga gamla och nya bygglovbefriade åtgärder.

  

Komplementbyggnad på 30 m² – Attefallshuset

En komplementbyggnad kan till exempel användas som förråd, garage eller gästhus. Om byggnaden ska användas för permanent boende, om du till exempel ska hyra ut huset som en extra lägenhet, kallas det komplementbostadshus. Se rubrik Komplementbostadshus nedan.

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader, om totalt 30 m² byggnadsarea med 4 m nockhöjd i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken. Arean räknas till utsida fasad på byggnaden. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter. Nockhöjd räknas alltid från medelmarknivån runt byggnaden. Byggnaden får användas till exempelvis som garage, förråd, gäststuga eller liknande.

Tänk på att:

 • Du måste placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs att grannarna godkänner, se rubrik Grannemedgivande från granne närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 • Byggnaden får vara maximalt 4 meter i nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på taket.
 • Du ska anmäla till plan- och bygglovavdelningen och invänta ett startbesked innan du börjar bygga.

När du anmäler en bygglovbefriad komplementbyggnad ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som när du söker bygglov.

Bygglov krävs om:

 • ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • den ska användas som permanent bostad (komplementbostadshus) och ligger inom eller i anslutning till övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

Komplementbostadshus på 30 m² – Attefallshuset

Ett komplementbostadshus kan användas för permanent boende och hyras ut som bostad. Om byggnaden inte ska användas som permanent bostad kallas det komplementbyggnad (se ovan).

Du får bygga ett komplementbostadshus, om totalt 30 m² byggnadsarea med 4,0 m nockhöjd i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken. Arean räknas till utsida fasad på byggnaden. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter. Nockhöjd räknas alltid från medelmarknivån runt byggnaden. Byggnaden får användas som permanentbostadshus med eget lägenhetsnummer. En egen adressplats måste i så fall också finnas.

Tänk på att:

 • Byggnaden ska uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler, BBR. I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav.
 • Certifierad kontrollansvarig krävs för åtgärden. Läs mer på Boverkets webbplats.
 • Du måste placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs att grannarna godkänner, se rubrik Grannemedgivande från granne närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 • Byggnaden får vara maximalt 4,0 meter i nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på taket.
 • Du ska anmäla till plan- och bygglovavdelningen och invänta ett startbesked innan du börjar bygga.

När du anmäler en bygglovbefriad komplementbostadshus ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som när du söker bygglov.

Bygglov krävs om:

 • ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • den ska användas som permanent bostad (komplementbostadshus) och ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus (men inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus), utan bygglov. Tänk på att:

 • Du ska anmäla till plan- och bygglovavdelningen och invänta ett startbesked innan du börjar bygga.
 • Certifierad kontrollansvarig krävas för åtgärden. Läs mer på Boverkets webbplats.
 • Brandkrav mellan lägenheter.
 • Ljudkrav mellan lägenheter.

Den nya bostaden ska uppfylla alla krav, som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler, BBR. I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd och dagsljus. Väggen eller bjälklaget mellan bostäderna ska också uppfylla brand- och ljudkrav enligt BBR, vilket ofta innebär att de behöver ändras. Du behöver anlita en kontrollansvarig som tar fram en kontrollplan för projektet.

När du anmäler en (bygglovbefriad) ytterligare bostad ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som om du sökt bygglov för att ändra ett enbostadshus till ett tvåbostadshus.

Om du vill ändra fasaden, till exempel sätta in nya fönster, för att få dagsljus till den nya bostaden, krävs det bygglov för den ändringen. Du får i så fall lämna en separat ansökan om bygglov för fasadändring.

Bygglov krävs om:

 • ditt enbostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se kulturhistorisk miljö.
 • bostadshuset ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

Tillbyggnad på 15 m²

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad) med 15 m² bruttoarea (en volymökning). Bruttoarea är den area som räknas till utsida fasad på byggnaden. Om det är flera våningar räknas ytan för alla våningsplan in. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter. Alltså kan du välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 m² i varje våningsplan. Du kan inte dela upp den bygglovbefriade tillbyggnaden i flera tillbyggnader och den får bara byggas en gång.

Tänk på att:

 • Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på taket, på bostadshuset.
 • Du ska anmäla till plan- och bygglovavdelningen och invänta ett startbesked innan du börjar bygga.

 

Bygglov krävs om:

 • ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • bostadshuset ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

När du anmäler en bygglovbefriad tillbyggnad (attefallsbyggnad) ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som när du söker bygglov.

Om tillbyggnaden är en del av bostadshuset ska den uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler, BBR. I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav. För komplicerade tillbyggnader kan du behöva anlita en kontrollansvarig som tar fram en kontrollplan för projektet.

Högst två takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, som inte redan har takkupor, utan bygglov. Om det redan finns en takkupa får du bara bygga ytterligare en takkupa utan bygglov. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Takstolar eller andra bärande balkar får inte kapas. Det undviker du genom att till exempel placera takkupan mellan två takstolar.

Tänk på att:

 • Anmälan och startbesked krävs alltid för bygglovbefriade takkupor

Takkupans storlek får uppta högst halva takfallets längd som här räknas från gavel till gavel, inräknat eventuella taksprång.

Bygglov krävs om:

 • ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se kulturhistorisk miljö.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

När du anmäler bygglovbefriade takkupor ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som när du söker bygglov.

Frontespis räknas inte som en takkupa. En frontespis är en tillbyggnad där fönstret i takkupan är placerat i samma fasadliv som fasaden i våningen under vinden. Byggnadens fasad fortsätter obruten upp till tillbyggnadens fasad.

Bygglov krävs ibland, till exempel vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Även om det du vill bygga, följer bestämmelserna om bygglovbefriade åtgärder, krävs det ändå bygglov:

 • Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område. Kontakta plan- och bygglovavdelningen för att kontrollera om din fastighet är en värdefull byggnad.

*Ordförklaring:

Utstakning: byggnaden stakas ut på marken enligt ritningar, om utstakning krävs framgår det av startbeskedet.

Lägeskontroll: Byggnadens läge på marken kontrolleras och intyg utfärdas där bland annat byggnadens koordinater framgår.

Byggnadsarea: är den area som en byggnad upptar på marken. Arean räknas till utsida fasad på byggnaden. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter.

Bruttoarea: räknas till utsida fasad på byggnaden. Om det är flera våningar räknas ytan för alla våningsplan in. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen