Funktionsnedsättning

Rätten till ett tryggt och värdigt liv är en självklarhet. Ingen ska behöva känna sig otrygg. Det är viktigt att om du som är i behov av stöd själv får vara med och bestämma hur du vill leva och bo.

Att ha någon form av funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Om du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan vi erbjuda dig personligt stöd och service. Du kan antigen ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller via socialtjänstlagen.

Rätt till stöd och service enligt LSS

För att ha rätt till stöd och service enligt LSS måste du ingå i någon av följande personkretsar för att ha rätt till någon insats:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Det räcker inte att omfattas av en personkrets för att få insatser enligt LSS. Du måste även ha ett behov av stöd och service som inte tillgodoses på annat sätt. Därför är det varje persons individuella behov som avgör om han eller hon har rätt till insats enligt LSS.

De insatser som du kan ha rätt till enligt LSS är:

Om du har rätt till insatser enligt LSS och vill flytta till en annan kommun har du rätt att i förväg få besked om de insatser du söker av kommunen du flyttar till.

Rätt till stöd enligt socialtjänstlagen

Om du inte ingår i någon personkrets enligt LSS, men har svårt att klara dig i vardagen på grund av funktionsnedsättning, kan du ändå få stöd och hjälp. Stöd och service kan då beviljas enligt socialtjänstlagen och kan till exempel vara kontaktpersonboendestöd eller sysselsättning.

Individuell plan

I samband med att du får en insats från kommunen  får du erbjudande om att upprätta en plan mellan dig och din kontaktperson. Planen talar om vilka insatser som du har och hur du vill att de ska vara.