Tillitsbaserad styrning och ledning

Kommunfullmäktige fattade beslut (KS/2016:303 – 003) om att Vadstena kommun ska tillämpa tillitsbaserad styrning och ledning den första januari 2019.

Tillitskultur

Begreppet tillitsbaserad styrning och ledning innehåller de tre centrala elementen tillit, styrning samt ledning. Styrning är här ett politiskt ansvar. Ledning är ytterst ett chefsansvar, men i en organisation som baseras på en tillitskultur har även samtliga medarbetare ett ansvar som medledare att aktivt välja tillit och att bidra till att en tillitskultur upprätthålls (skapas och återskapas). I en politiskt styrd organisation skapas dock grundförutsättningarna för att utveckla en tillitskultur överst i hierarkin – det vill säga hos de förtroendevalda. Förutsättningarna handlar här både om formella beslut och om attityder och beteenden. En tillitskultur i en politiskt styrd organisation kan därför bara baseras på att de förtroendevalda aktivt och medvetet väljer att skapa förutsättningar för tillitsbaserad styrning och ledning.

Tydligt invånarfokus

Tillitsbaserad styrning och ledning utgår ifrån ett tydligt invånarfokus (brukare, elev etcetera) och betonar vikten av att beslut fattas så nära invånaren som möjligt. Det betyder i klartext att den politiska organisationen behöver besluta om långtgående delegering av beslutanderätt i verksamhetsfrågor. Politiskt fokus bör istället ligga på målstyrning och krav på tydlig och regelbunden uppföljning av resultat. Vadstena kommun kommer därmed ställa om för att arbeta med mål- och resultatstyrning.

Roller och ansvar mellan politik och förvaltning

Tillitsbaserad styrning och ledning medför vidare ett behov av att tydliggöra roller och ansvar mellan politik och förvaltning. För att tillit ska kunna uppstå, och bevaras, i styrning och ledning av kommunen krävs att såväl förtroendevalda som tjänstepersoner visar varandra respekt och förståelse i sina olika roller och ansvar. Tillitbaserad styrning och ledning ska därför inte uppfattas som en enkelriktad (hierarkisk) process uppifrån och ned, utan bygger istället på ömsesidigt förtroende och aktiva val – exempelvis att delegera beslutanderätt (politik) och att återkoppla och öppet redovisa resultat (förvaltning).

Fem styrprinciper för Vadstena kommun

Styrprinciperna är fem (5) till antalet och anger riktningen för hur samtliga kommunala verksamheter ska styras. Vadstena kommuns organisation ska präglas av tillit, transparens, rättssäkerhet, effektivitet samt kvalitet allt utifrån ett tydligt medborgarfokus. Konceptet kallas för ”Handen på hjärtat” och anger samtidigt vilket fokus såväl den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen ska ha.