Om du inte är nöjd

Enligt skollagen ska det finnas en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. I Vadstena är det kultur- och utbildningsnämnden som ansvarar för att planen fastställs och genomförs.

Varje år genomför utbildningsförvaltningen elev- och vårdnadshavarenkäter för att följa upp kvaliteten i verksamheten.

Du kan när som helst framföra klagomål mot förskolan och skolan. Detta ska ses som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och leda till en förbättring.

Läs mer här hur du i olika steg framför ditt klagomål!