Vadstena 4:44 öster om Tycklingevägen

Detaljplan för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen

Detaljplanen vann lagakraft 2021-11-24.

Plan- och bygglovavdelningen i Vadstena kommun har tagit fram en detaljplan för den del av fastigheten Vadstena 4:44 som ligger öster om Tycklingevägen vid Vadstenas norra infart från Motala.

Aktuellt planområde ligger i stadens ytterkant och avgränsas av Tycklingevägen i väster, Östra Starby 1:1 till öster och Tycklingen 1:1 i norr. Marken direkt söder om planområdet är planlagt för bostäder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse med viss möjlighet till centrumändamål som genom variationer i skala och kvartersbildning anknyter till Vadstenas småskaliga och täta bebyggelse. För kvarteren inom den centrala delen av området har storlek och exploatering reglerats för att kunna bebyggas med småskaliga kvarter utan påverkan på Vadstenas siluett. Inom vissa centralt placerade kvarter medges centrum för att gagna en levande stadsdel.

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplanens intentioner, där aktuellt område utgör del av utredningsområde 1. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900).