Tillgänglighet

Alla har rätt till ett aktivt liv

I Vadstena kommun vill vi verka för ökad tillgänglighet för alla människor.

Generellt sett har människor med funktionsnedsättning sämre möjligheter än andra. Vardagen är ofta full av hinder, som gör att man inte själv kan bestämma över sitt liv.

Alla människor har samma självklara rätt till ett aktivt liv i samhället, därför måste ett tillgänglighetsperspektiv genomsyra även politiken. Vadstena kommuns mål är att vara tillgänglig för alla, vilket innebär att tillgänglighetsaspekter ska beaktas så långt det är möjligt.

Tillgänglighet handlar här inte enbart om fysisk tillgänglighet, utan även om andra aspekter. Stor hänsyn ska tas till funktionsvarierades behov vid utformandet av offentliga anläggningar, arrangemang och informationssystem med mera.

Kommunens arbete med tillgänglighet ska styras av FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.