Preliminär tisdslinje framåt för skolprojektet: ⇒ Beslut av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i november 2021. ⇒ Upphandling i januari 2022. ⇒ Byggstart sommaren 2022. ⇒ Färdigställt hösten 2024.

Madeleine Andersson, kommundirektörFlera av kommunens lokaler är i behov av upprustning. Simhallen är nyligen renoverad och biblioteket har fått en ansiktslyftning under 2021, men det stora projektet att rusta våra skolor kvarstår. Där pågår arbetet för fullt i det så kallade skolprojektet. Arkitekter har upphandlats och ska utifrån våra befintliga skolors karaktär ta fram nya underlag och kostnadsberäkningar för att anpassa dem till de krav som gäller idag beträffande ytor, toaletter med mera. Vad det kommer att kosta vet vi i november. Målet är att ombyggnationsarbetet kan på börjas under nästa år. Här på vadstena.se/skolprojektet kommer vi löpande att informera om det pågående projektet.

Madeleine Andersson, Kommundirektör

Detta ingår i Skolprojektet*

  • Renovering av Katarina-, Petrus Magni- och Sankt Perskolornas byggnader.
  • Renovering av förskolan Gullvivan
  • Renovering av sporthallen vid Petrus Magni-skolan.
  • Ett helt nyproducerat gemensamt kök och matsal till Petrus Magni- och Katarinaskolan.

* Kommunstyrelsen godkände även att gå vidare med planen för renovering av ishallen, men Ishallen och även en ny träningsanläggning på Kungsvalla ingår i ett annat projekt, Fritidsprojektet, som vi jobbar vidare med parallellt med Skolprojektet. Två olika projekt med separata budgetar. Fritidsprojektet kommer att skriva mer om inom kort, efter att det slutgiltiga besultet tas i kommunfullmäktige den 24:e november.

Jan Öholm, projektledare Skolprojektet

Intervju med projektledaren Jan Öholm

Jan Öholm, som sedan 1980 har arbetat inom bygg- och entreprenadbranschen, tar sig nu an Skolprojektet, ett projekt som vid första anblick inte skiljer sig från andra projekt när det gäller beslutsprocess och samverkan mellan verksamheter och politiker. Men vid en närmare titt syns en tydlig förankring i Vadstena kulturhistoriska arv.

Läs ”Nu tar vi nästa steg med Skolprojektet”

Angående de tidigare planerna

”Vadstena kommun har under en längre tid sett behov av nya eller renoverade skollokaler och ett nytt centralkök. Mellan åren 2015 och 2020 arbetade kommunen utifrån tanken att bygga en helt ny skola på den så kallade Cirkusplatsen, vid Petrus Magni skola. De planerna fick ett abrupt slut när Mark- och miljööverdomstolen upphävde detaljplanen på grund av ett processfel.”

Kommunen fick då tänka om, och blickarna riktades istället mot de tre befintliga skolorna och en plan för att renovera dessa har nu tagits fram.

Martin Berry, biträdande kommundirektör

”En arkitektonisk upplevelse”

De tre skolorna i Vadstena innefattar byggnader som uppförts, ändrats och kompletterats under mer än 150 år. Så som byggnaderna är utformade är det därför möjligt att utläsa de ideal och tankar som speglade synen på skolans roll i samhället över en längre tid. Detta innebär flera utmaningar när lokalerna nu ska anpassas efter dagens behov samtidigt som de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena ska värnas. Här nedan kan du läsa mer om skolbyggnadernas historia och deras värdeskapande karaktärsdrag.

Projektgruppen

Skolprojektet är stort och berör flera förvaltningar i Vadstena kommun, i samverkan med externa entreprenörer. Styrgrupp är KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott), Kommundirektören, ekonomichefen samt projektledaren. Projektgruppen består av projektledaren, arkitekter, bildningschefen, lokalförvaltaren, VfAB, rektorer, samhällsbyggnadsförvaltningen och biträdande Kommundirektören.

Planritningar och dokument

Här kommer vi att samla planritningar och liknande dokument från processen.

Det går givetvis att söka efter dokument och protokoll från skolprojektet och processen fram till nu i kommunens webbdiarium.