Ventilation – OVK

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll. OVK görs för att kontrollera om ventilationssystemen fungerar och ger ett fullgott inomhusklimat. Du som är ägare av en byggnad måste anlita en besiktningsman för att utföra en OVK.

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Du måste göra en OVK innan du använder ett ventilationssystem för första gången, och sedan regelbundet vid återkommande tillfällen. Den återkommande besiktningen ska du göra med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem du har. Har du en- och tvåbostadshus behöver du endast kontrollera ventilationen vid installeringen.

Vilken typ av ventilation du ska välja beror på vad du använder byggnaden till eller vilken verksamhet du bedriver i den. Du kan även kombinera ventilationen i byggnaden med olika energibesparande system.

Vid varje besiktning ska besiktningsmannen skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Besiktningsmannen ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadsnämnden. De fel och brister som upptäcks vid OVK ska åtgärdas av fastighetsägaren. Eventuella fel och brister måste åtgärdas omgående, senast fram till det datum som anges av besiktningsmannen. Om detta datum förbises kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Besiktningsmannen ska utföra ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum och resultat av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Fastighetsägaren ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen