Snö och halka

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning är delat. Kommunen har beredskap för vinterväghållning dygnet runt från mitten av november till mitten av mars. Normalt sett startar snöröjningen när snödjupet är mellan 5 och 8 cm djupt.

För riksvägar, länsvägar och genomfartsgator har Trafikverket ansvar för snöröjning. För enskilda väger har oftast en vägsamfällighet ansvaret.

För övriga vägar såsom gator, parkeringar, gång- och cykelvägar har Vadstena Fastighets AB ansvaret. I vissa fall är dock ansvaret lagt på en extern entreprenör. Det gäller nya och gamla Söder, Qvissberg, Svelvik, Drottningmarken, Rogslösa och Borghamn.

Kommunen har beredskap för vinterväghållning dygnet runt från mitten av november till mitten av mars. Kommunen får kontinuerliga väderprognoser från SMHI och kan därför på kort varsel rycka ut vid halka och snöfall.

Kommunen prioriterar som huvudregel i första hand huvudgator och huvudstråk för gång- och cykelbanor. Därefter snöröjs övriga områden. Undantag från denna prioritering kan dock förekomma beroende på väderförhållandena.

  • Snöröjning och halkbekämpning sker i följande prioritetsordning: snöplogning, halkbekämpning, eventuell efterröjning, snöborttagning (vid behov och möjlighet)

Under vintertid är det extra viktigt att gällande parkeringsregler respekteras för att kommunen ska ha möjlighet att fullgöra sin uppgift att snarast möjligt kunna snöröja gator och vägar.

I undantagsfall kan det hända att våra arbetsfordon och maskiner orsakar skador på bilar, brevlådor eller staket. Skulle detta inträffa, kontakta i första hand Vadstena Fastighets eller Vadstena kommun.

Fastighetsägarens ansvar

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av gångbanor utanför respektive fastighet åligger fastighetsägaren inom detaljplanelagt område.

Med detta som utgångspunkt har kommunen (fritids- och tekniska nämnden) beslutat om följande tillämpningsanvisningar.

Grundregel är att fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning utanför respektive fastighet.

Ansvaret inbegriper också att utfarter skall vara fria från snö och att öppningar finns mot eventuella gatukorsningar.

När det kommer rikligt med snö kan kommunen tillfälligt behöva använda gångbanor för att lägga upp snövallar. I dessa fall gäller inte fastighetsägarens skyldighet att snöröja gångbanan.
När bortforsling av snön har skett så gäller dock fastighetsägarens ansvar igen. Likaså upphör fastighetsägarens ansvar att snöröja gångbanan om det är mindre än 75 cm mellan snövall och tomtgräns. I båda dessa fall skall dock fastighetsinnehavaren istället halkbekämpa direkt utanför den upplagda snövallen.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att snöröja så att brevlådor och sopkärl alltid är åtkomliga.

Snö från den egna tomten får inte dumpas på gångbana eller gata utan skall förvaras på den egna tomten.