Snöröjning och halkbekämpning – detta är vad som gäller

Vad gäller kring snöröjningen i Vadstena? Vem gör vad, hur är prioriteringen och vilket är ditt ansvar som fastighetsägare?
Här kan du få svar på de flesta frågor kring ämnet.

Så här ser ser ansvarsfördelningen ut när det gäller snöröjning och halkbekämpning:

  • För riksvägar och länsvägar har Trafikverket ansvar för snöröjning.
  • För enskilda vägar har oftast en vägsamfällighet ansvaret.
  • För övriga vägar som gator, parkeringar och gång- och cykelvägar har Vadstena kommun  ansvaret.

I vissa fall är dock ansvaret lagt på en extern entreprenör. Det gäller för Rogslösa och Borghamn.

Kommunen har beredskap för vinterväghållning dygnet runt från mitten av november till mitten av mars. Normalt sett startar snöröjningen när snödjupet är mellan 5 och 8 cm djupt. Kommunen får kontinuerliga väderprognoser från SMHI och kan därför på kort varsel rycka ut vid halka och snöfall.

Kommunen prioriterar som huvudregel i första hand huvudgator och huvudstråk för gång- och cykelbanor. Därefter snöröjs övriga områden. Undantag från denna prioritering kan dock förekomma beroende på väderförhållandena.

Snöröjning och halkbekämpning sker i följande prioritetsordning:
Snöplogning, halkbekämpning, eventuell efterröjning, snöborttagning (vid behov och möjlighet).

Under vintertid är det extra viktigt att gällande parkeringsregler respekteras för att kommunen ska ha möjlighet att fullgöra sin uppgift att snarast möjligt kunna snöröja gator och vägar.

I undantagsfall kan det hända att våra arbetsfordon och maskiner orsakar skador på bilar, brevlådor eller staket. Skulle detta inträffa, kontakta Vadstena kommun.

Fastighetsägarens ansvar

Inom detaljplanelagt område har fastighetsägaren ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor och trottoarer utanför respektive fastighet.

Med detta som utgångspunkt har kommunen (fritids- och tekniska nämnden) beslutat om följande tillämpningsanvisningar:

  • Grundregel är att fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning utanför respektive fastighet.
  • Fastighetsägaren ansvarar också för att utfarter är fria från snö och att öppningar finns mot eventuella gatukorsningar.
  • Det är även fastighetsägarens ansvar att snöröja så att brevlådor och sopkärl alltid är åtkomliga.
  • När det kommer rikligt med snö kan kommunen tillfälligt behöva använda gångbanor för att lägga upp snövallar. I dessa fall gäller inte fastighetsägarens skyldighet att snöröja gångbanan under tiden vallarna ligger där. När snön forslats bort gäller dock fastighetsägarens ansvar igen.
  • Likaså upphör fastighetsägarens ansvar att snöröja gångbanan om det är mindre än 75 cm mellan snövall och tomtgräns. I båda dessa fall skall dock fastighetsinnehavaren istället halkbekämpa direkt utanför den upplagda snövallen.
  • Snö från den egna tomten får inte dumpas på gång- och cykelbanor, trottoarer eller gata utan ska förvaras på den egna tomten.