Detaljplan

En detaljplan ska göras när ett byggprojekt planeras eller när det ska göras förändringar i redan bebyggda områden. Detaljplanen ligger till grund för hur en bygglovsansökan ska bedömas.
Detaljplanen gäller tills dess att den upphävs eller släcks ut av en ny.

Detaljplanen reglerar bland annat vad marken får användas till, hur man får bygga, och redovisar vad som ska vara gata, park eller annan allmän plats. I detaljplanen prövas den planerade förändringen i förhållande till hur omgivningen påverkas, hur de som bor och/eller verkar i området påverkas, trafiksituation, ledningsnät och andra samband. Under detaljplanearbetet ges de som berörs av planen möjlighet att inkomma med synpunkter.

Hur detaljplanearbetet skall genomföras regleras i plan- och bygglagen (PBL).