Socialförvaltningen

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta i socialförvaltningens olika verksamheter. All personal inom våra verksamheter har tystnadsplikt, vilket innebär att alla uppgifter är sekretessbelagda.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen kan man arbeta inom hemtjänst, då hjälper man personer i deras egen bostad – i ordinärt boende, eller inom särskilt boende. Särskilt boende innebär att den boende har en mindre egen lägenhet, ett rum och badrum, och delar sedan större gemensamhetsytor som kök och vardagsrum med de andra på boendet. På ett särskilt boende finns det tillgång till personal dygnet runt.

Hemtjänst

Hemtjänsten är uppdelad i fyra geografiska team förutom hemstödsteamet som jobbar över hela kommunen där det finns demens eller minnesproblematik. I verksamheten finns två bemanningssamordnare som är spindeln i nätet och sköter den dagliga planeringen samt andra administrativa uppgifter i samarbete med två enhetschefer.

Hemtjänsten är bemannad dygnet runt och varje natt är det två undersköterskor i tjänst. Som stöd i ditt arbete når du brukarens genomförandeplan via en mobilapp där du också registrerar alla besök du gjort. Har du tidigare kunskap och erfarenhet av vård och omsorg kommer du få en delegering på hälso- och sjukvårdande insatser. När du arbetar inom hemtjänsten är det ett krav att du kan cykla. Det är önskvärt att du har körkort men inte ett krav.

Vätterngården – Särskilt boende

Vätterngården är ett särskilt boende med fem avdelningar; Björkbacken, Solgläntan, Rosengården, Sjövik samt Fyrhem. Boendet består av totalt 55 lägenheter samt Sjöängen som är en gemensamhetslokal. Två av avdelningarna, Rosengården och Solgläntan, är inriktade på personer med demensproblematik. Vätterngården har två enhetschefer och en samordnare.

Att arbeta på Vätterngården innebär att man ger vård och stöd till de boende, vilket kan vara allt ifrån personlig omvårdnad till att hjälpa till med städ och att laga mat till de boende. Vätterngården anordnar även gemensamma aktiviteter för de boende som personalen ansvarar för. Exempel på aktiviteter är bingo, bakning, pyssel, gymnastik.

Wasagården – Särskilt boende

På Wasagårdens vård- och omsorgsboende finns det totalt 73 platser fördelat på demensboende, vårdboende och korttidsboende. Totalt finns det sju avdelningar på Wasagården; Hillersro, Stugan, Duvnäs, Linnäs, Hagagården, Ollebo och Sjöhem.

Det övergripande målet är att ge en god vård och omsorg genom personcentrerad omvårdnad. Detta uppnås genom exempelvis upprättande av levnadsberättelser och genomförandeplaner för de boende samt arbete med BPDS-registret. Personalen erbjuder vardagsaktiviteter, hemtrevlig boendemiljö, trivsamma måltider och mycket utevistelse för de boende.

Som personal på Wasagården är det viktigt att vara intresserad och engagerad i arbetet med personcentrerad omvårdnad.

Omsorg om funktionsnedsatta – LSS

Inom omsorgen om funktionsnedsatta, LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan man arbeta inom gruppbostäder, på daglig verksamhet, personlig assistans eller med korttidsverksamhet för barn och unga.

Gruppbostäder; Aspen, Konvaljen och Klosterliljan

Arbetet styrs av kundens individuella planering där varje boende får det stöd, den omvårdnad och den service som efterfrågas. Arbetet består av omvårdnadsuppgifter, pedagogiskt motivationsarbete och att vara ett stöd i det dagliga livet och ge boende möjlighet till personlig utveckling. Administrativa arbetsuppgifter, exempelvis dokumentation, är en viktig del som ingår i arbetet. Du arbetar både i boendes egna lägenheter och i gemensamma utrymmen som finns i direkt anslutning till deras bostad.

Arbetet bedrivs med bemanning dygnet runt. De boende behöver stöd och hjälp med bl.a. hygien, matlagning, städ och tvätt, kommunikation samt olika aktiviteter som ingår i deras vardagliga liv. Många av våra boende arbetar dagtid på kommunens dagliga verksamhet och behöver därför extra stöd och hjälp innan de börjar sin arbetsdag och när de kommit hem från sitt arbete.

Korttidsverksamhet barn/unga; Stenborgen

Du jobbar för att skapa roliga och meningsfulla korttidsvistelser för barn och ungdomar med olika funktionsvariationer som omfattas av LSS. Målsättningen är att alla ska få en bra vistelse utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Korttidshemmet ska bli så hemlikt som möjligt. Du är med och skapar pedagogiska vardagsrutiner och aktivitetsscheman tillsammans med barnen och övrig personal. Du hjälper till med allt från personligt hygien till matlagning, städning och tvätt. Korttids har öppet på helger, vardagar och nattetid.

Daglig verksamhet

Inom LSS gruppbostäder erbjuder vi dagligverksamhet Mårten där vi jobbar med musik, skapande, lättare vaktmästeri samt driver kommunhusets café. Vår andra dagligverksamhet är Aspen 4 där vi bedriver snickeri, legojobb och utför olika servicetjänster inom Vadstena kommun.

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Vår strävan är att det ska bli så likt ett vanligt jobb det går efter individens förmåga.

Personlig assistans

En personlig assistent arbetar mot en specifik person, oftast i dennes egna hem, och ger hen omsorg, vård och stöd. Det kan till exempel innebära hjälp med att äta, klä av och på personen, sköta hens hygien eller kommunicera med andra. Att arbeta som personlig assistent kan innebära en del ensamarbete och arbetsplatsen man utgår från är personens egna hem. Ibland arbetar man tillsammans flera assistens kring en person.