Lars Guldsmeds tomt

1400-talet
Under medeltiden ägs i princip all mark i Vadstena stad av klostret, som upplåter tomter med tomträtt till köpmän, hantverkare och privatpersoner. På dessa uppförs tvåvånings salubodar av trä, vilka hyrs ut mot årligt arrende. Salubodarna försvann i allmänhet efter omkring 1500 och ersattes av permanent bebyggelse utom på den här tomten, där gatubodarna sannolikt av platsbrist inte fått några sentida efterföljare.

1450-talet
Det ursprungligen tvåvåniga stenhuset innanför gatubodsrummen uppförs troligen vid 1400-talets mitt och är ett exempel på de lagerhus av sten som köpmännen ofta uppförde på sina egna tomter innanför gatubodarna för säkrare förvaring av varor. På grund av den medeltida markens sluttning ligger bodens ursprungliga golv ca en meter under dagens markyta. Flera liknande stenhus finns bevarade på handelsgårdarna kring Storgatan.

1589
Stenhuset och tomten fram till gatan köps av rådmannen i Vadstena Lars Guldsmed.

2014
Byggnaden är ett byggnadsminne.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)