Kommunens planarbete

Det är kommunerna som har ansvaret för den fysiska planeringen. Syftet med den fysiska planeringen är att skapa en god bebyggd miljö och bidra till en förnuftig användning av mark, vatten och andra resurser.

Det är därför viktigt att planering sker med noggranna överväganden och möjlighet till inflytande av olika intressenter.

Samhällsplaneringen sker genom översiktsplan, som anger kommunens mål och riktning, och detaljplan som anger markanvändning, byggnadsutformning med mera.

Översiktsplanen är att betrakta som ett måldokument och är inte juridiskt bindande. Kommunstyrelsen är ansvarig för den översiktliga planeringen.

Detaljplanen är juridiskt bindande. I detaljplanen bestäms hur olika markområden får användas, hur stort och hur högt som får byggas med mera. Vid en bygglovansökan har du rätt att få bygglov om ansökan överensstämmer med vad som anges i detaljplanen. Bygg‑ och miljönämnden har ansvaret för detaljplaneringen.