Förorenade områden

Ett förorenat område är en förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning som kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen.

Om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening på egen fastighet eller på en fastighet som du använder är du skyldig att genast meddela miljöavdelningen.

När du ska undersöka och åtgärda ett förorenat område ska du lämna in handlingar till samhällsbyggnadsnämnden i god tid i förväg. Låt en sakkunnig konsult hjälpa dig med dessa handlingar.

Läs mer om att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet

Vem är ansvarig för de förorenade områdena?

I miljöbalken (1998:808) finns regler om ansvaret för efterbehandling av förorenade områden. Den som har eller har haft en verksamhet alternativ gjort en åtgärd som bidragit till en förorening är också den som är ansvarig för efterbehandlingen av området. Om det inte går att hitta en ansvarig verksamhetsutövare är det köparen av fastigheten som känt till föroreningen eller som borde ha upptäckt den vid köpet som är ansvarig för efterbehandlingen.

Om flera verksamhetsutövare är ansvariga för föroreningen ska de dela på kostnaden för efterbehandlingen. Ansvaret för efterbehandlingen innebär att den ansvarige i rimlig omfattning ska utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår.

Anmäl innan du börjar arbeta i ett förorenat område

Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att först anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras i god tid, minst sex veckor, innan åtgärderna påbörjas.