Förvaltning och organisation

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunen ansvarar för frågor i din närmiljö, till exempel skola, äldrevård, bibliotek och räddningstjänst. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Kommunen ansvarar för frågor i din närmiljö. Frågor som till exempel rör förskola och skola, vård av äldre, hjälp till personer med funktionshinder, räddningstjänst, bibliotek och fritidsgårdar.

Kommunen ger också tillstånd av olika slag. Det kan vara till exempel:

  • Bygglov för den som ska bygga nytt eller bygga om,
  • utskänkningstillstånd för den som vill sälja alkohol i sin restaurang,
  • eller tillstånd för den som vill anlägga ett nytt avlopp.

En viktig uppgift är att se till att regler och förordningar följs. Därför gör kommunen tillsyn på olika verksamheter, till exempel lantbruk och restauranger.

Kommunens verksamhet regleras av kommunallagen, men kommunerna får själva bestämma inom ramen för lagen. Det betyder till exempel att politikerna i Vadstena kommun väljer vilka nämnder och förvaltningar som ska finnas. I Vadstena finns följande förvaltningar:

  • Kultur- och utbildningsförvaltningen
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Socialförvaltningen

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Det politiska livet i Vadstena kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige finns kommunrevisionen, kommunala bolag,valnämnd, myndighetsnämnd, krisledningsnämnd samt kommunstyrelsen och facknämnderna samhällsbyggnadsnämnd, kultur- och utbildningsnämnd och socialnämnd.

Vatten- och avfallsnämnden och överförmyndarnämnden är gemensamma nämnder med Motala kommun. Även räddningstjänsten är gemensam med Motala kommun.