Förvaltning och organisation

Kommunens verksamhet regleras av kommunallagen, men kommunerna får själva bestämma inom ramen för lagen. Det betyder till exempel att politikerna i Vadstena kommun väljer vilka nämnder och förvaltningar som ska finnas. I Vadstena finns följande förvaltningar:

  • Kultur- och utbildningsförvaltningen
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Socialförvaltningen

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Det politiska livet i Vadstena kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige finns kommunrevisionen, kommunala bolag,valnämnd, myndighetsnämnd, krisledningsnämnd samt kommunstyrelsen och facknämnderna samhällsbyggnadsnämnd, kultur- och utbildningsnämnd och socialnämnd.

Vatten- och avfallsnämnden och överförmyndarnämnden är gemensamma nämnder med Motala kommun. Även räddningstjänsten är gemensam med Motala kommun.