Kommunrevision

Kommunrevisionen granskar för medborgarnas räkning kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Detta görs för att se till att lagen följs och instruktionerna kommer från fullmäktige. Kommunrevisionens uppdrag är fastställt av kommunallagen.

Vad gör kommunrevisionen?

Lagen säger att kommunfullmäktige ska utse ett antal personer, förtroendevalda revisorer, som självständigt ska granska all verksamhet som kommunen bedriver. Det handlar både om att kolla att räkenskaperna är korrekta och att se till att styrelsen och nämnderna både följer lagen och utför uppdragen som fullmäktige ger dem.

Ofta tänker man på revisorer som ett slags kontrollant av ekonomin. Detta är bara en liten del av uppdraget. Större delen av tiden ägnas dock åt att följa upp verksamheten och ge förslag till hur den kan förbättras.

I de kommunala bolagen finns särskilda revisorer för ekonomin. Kommunens förtroendevalda revisorer har där ett uppdrag som kallas “lekmannarevisor”, att på samma sätt som i kommunen för övrigt se till att bolagen följer både lagen och de instruktionerna de har fått av fullmäktige.

Två uppdragsgivare

Revisionen har två uppdragsgivare. Den formella uppdragsgivaren är fullmäktige. Fullmäktige består av personer som vid valet har utsetts av medborgarna att sköta kommunen under en fyraårsperiod, så när revisorerna rapporterar till fullmäktige rapporterar de till medborgarnas företrädare.

Indirekt har revisionen ytterligare en uppdragsgivare, invånarna i kommunen, som var och en kan ge revisorerna förslag på vad de bör titta på.