Elevhälsans team och funktioner

Den centrala elevhälsan i Vadstena är ett tvärprofessionellt team som arbetar i nära samverkan med den pedagogiska personalen och rektorer på skolorna.

Elevhälsan samarbetar också med andra externa aktörer, såsom landstingets hälso- och sjukvård samt kommunens socialtjänst och ungdomsmottagningar.
För att kunna ge elever bästa möjliga stöd, samt i vissa fall för att uppfylla lagstiftning, dokumenteras arbetet i vårt digitala journalsystem Prorenata.

Funktioner och kontaktuppgifter:

Elevhälsochef och specialpedagog:
Linda Wigren
Skicka e-post
Specialpedagog inom elevhälsan arbetar med att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet ute på skolorna och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Detta sker främst genom handledning och konsultation.
I specialpedagogens hälsofrämjande och förebyggande arbete ingår att tidigt upptäcka, analysera, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamheternas lärandemiljöer på organisation-, grupp- och individnivå i samverkan med elev, vårdnadshavare och skolpersonal.
Specialpedagog i elevhälsan är även samordnare av anpassade grundskolan och har ett planerande och uppföljande uppdrag av kommunens externt placerade elevers skolgång.


Skolsköterskor samt skolläkare, elevhälsans medicinska insats (EMI):
Mia Dahlin
Skicka e-post
Skolsköterska som i första hand kontaktas för elever från förskoleklass till åk 3.

Anna Helméus
Skicka e-post
Skolsköterska/medicinskt ledningsansvarig som i första hand kontaktas för elever från åk 4 till åk 9 eller vid medicinska frågor och funderingar.
Skolsköterska Anna är även samordnare av anpassade grundskolan.


Camilla Gårdman
Skolläkare, nås via skolsköterskorna.
En gång i månaden finns möjlighet att boka in elever på skolläkarmottagningen via skolsköterskan.

Elevhälsans medicinska insats ska vara en integrerad del i den samlade elevhälsan och det skall finnas skolläkare och skolsköterska för medicinska insatser i skolan. Detta innebär att
förebyggande arbete som vaccination och screening vid hälsokontroller är viktiga uppgifter, liksom enklare sjukvård, samtal och bedömningar vid elevernas spontana hälsobesök hos skolsköterskan eller bokade mottagningar hos skolläkaren. I Vadstena kommun sker hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 samt årskurs 7.


Skolpsykolog
Annika Sjö Pettersson
Skicka e-post
Skolpsykologen arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Skolpsykologen arbetar också med att utreda enskilda elever samt att vara en resurs till personalen i skolan genom handledning, konsultation och kompetensutvecklingsinsatser.


Skolkurator
Helene Tornerhjelm 
Skicka e-post
Skolkuratorn arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv med förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå i syfte att undanröja hinder för eleven.
Vid behov kan skolkuratorn bland annat erbjuda stödsamtal. Skolkuratorn arbetar även med vägledning till skolpersonal i psykosociala frågor och ingår i samtliga skolors trygghetsteam i arbetet mot kränkningar och diskriminering.