Vattenskyddsområden

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter och runt 250 000 personer i elva olika kommuner får sitt dricksvatten från Vättern. Dricksvattnet från Vättern håller en bra kvalitet och kräver inga större insatser för att bli drickbart.

Vattenskyddsområde

För att skydda dricksvattnet har länsstyrelserna runt Vättern beslutat om att inrätta ett vattenskyddsområde. Beslutet innehåller skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet och omfattar skyddszoner runt om Vättern och de vattendrag som rinner ut i sjön. Syftet är att säkerställa vattentillgång och råvattenkvalitet i ett långsiktigt perspektiv för dem som får sitt dricksvatten från Vättern idag och för dem som i framtiden kommer att utnyttja Vättern som vattentäkt.

Beslutet innebär bland annat att spridning och lagring av bekämpningsmedel och vissa typer av upplag behöver tillstånd. Föreskrifterna trädde ikraft den 1 mars 2014, men för pågående verksamheter gäller övergångsbestämmelser under två år.