Kungs Starby 2:1

Förslag på detaljplan för nytt verksamhetsområde inom del av fastigheten Kungs Starby 2:1 ställs ut för granskning och du har  möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Granskningstiden pågår mellan 20 december 2021 och 14 januari 2022.

Aktuellt planområde ligger i stadens södra infart, vid Ödeshögsvägen. Planområdet avgränsas i norr av fastighetsgränserna för det befintliga verksamhetsområdet Kungs Starby.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av befintligt område kallat Kungs Starby industriområde.

Vadstena kommun saknar idag ledig mark för verksamheter. Läget för placering av nya verksamheter med begränsad omgivningspåverkan bedöms som strategiskt då det ger god tillgänglighet avseende transporter. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen där aktuellt område är utpekat som område för ytterligare verksamheter. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Granskningshandlingar
Planhandlingar sänds till berörda myndigheter, kända sakägare och fastighetsägare. Handlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10. De kan även laddas ner genom att klicka på länkarna i rutan till höger och kan skickas digitalt eller som papperskopia på begäran.

Klicka här för att se planområdet på kartan.