Kungs Starby 2:1

Förslag på detaljplan för nytt verksamhetsområde inom del av fastigheten Kungs Starby 2:1 är nu ute på samråd. Du har  möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådstiden pågår mellan 28 juni till och med 20 augusti 2021.

Aktuellt planområde ligger i stadens södra infart, vid Ödeshögsvägen. Planområdet avgränsas i norr av fastighetsgränserna för det befintliga verksamhetsområdet Kungs Starby.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av befintligt område kallat Kungs Starby industriområde.

Vadstena kommun saknar idag ledig mark för verksamheter. Läget för placering av nya verksamheter med begränsad omgivningspåverkan bedöms som strategiskt då det ger god tillgänglighet avseende transporter. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen där aktuellt område är utpekat som område för ytterligare verksamheter. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Samrådshandlingar
Planhandlingar sänds till berörda myndigheter, kända sakägare och fastighetsägare. Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10. De finns även tillgängliga på kommunens webbplats www.vadstena.se och kan skickas digitalt eller som papperskopia på begäran.

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligen till Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen, 592 80  VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 20 augusti 2021.

Skicka synpunkter via e-post.