Slutbesked

Innan du kan flytta in i ditt hus eller i en byggnad måste du invänta ditt slutbesked från oss.

Ansök om slutbesked

Du kan antigen begära slutbesked via e-tjänsteportalen eller genom att skicka in en blankett.

Begäran om slutbesked.

Slutsamråd och slutbesked

Du får normalt inte flytta in i ditt hus eller i en byggnad förrän vi har utfärdat ett slutbesked. För att vi ska kunna utfärda ditt slutbesked så måste de åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan vara slutförda. Du som byggherre är ansvarig för att visa oss att kraven är uppfyllda. För vissa enkla åtgärder framgår det av startbeskedet att man får ta byggnaden eller lokalen i bruk innan slutbeskedet är utskrivet.

Ibland behöver vi ett slutsamråd innan vi kan ge dig ett slutbesked. Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige ska även lämna sitt utlåtande. Du kan få ett slutbesked även om det finns mindre brister. Du kan kontakta din handläggare om du har funderingar.

Hur lång tid tar det att få slutbesked?

När vi fått in allt underlag så prövar vi snarast om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det finns skäl för oss att ingripa så handlägger vi även detta snarast.

Vad kostar ett slutbesked?

Kostnaden för slutbeskedet debiteras i startbeskedet.

Läs mer i avgifter och taxa.

Vad krävs i slutbeskedet?

Du som är byggherre måste lämna in begäran om slutbesked till oss i god tid innan bygget eller åtgärden har färdigställts. I startbeskedet framgår det vilka handlingar som du ska lämna in till oss inför beslut om slutbesked.

I din begäran om slutbesked ska du visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra kompletterande villkor, är uppfyllda. Den kontrollansvariges utlåtande ska skickas in inför slutbeskedet.

Vi utfärdar ett slutbesked när du visat att ovanstående krav är uppfyllda. Vi ska dessutom inte ha funnit något skäl att ingripa.

Ibland kallar vi till ett slutsamråd där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för slutbesked.

Vad händer på ett slutsamråd?

Om man tidigare har haft ett tekniskt samråd ska man när arbetena avslutas, om det bedöms som behövligt, ha ett slutsamråd där man går igenom förutsättningarna för slutbesked tillsammans.

Oftast hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen. Förutom representant från byggnadsnämnden ska byggherren och den kontrollansvarige närvara.

På samrådet går man igenom hur kontrollplanen följts, eventuella avvikelser från krav för åtgärderna, den kontrollansvariges utlåtande, dokumentation från eventuella arbetsplatsbesök och förutsättningar för slutbesked. Byggnadsnämnden för protokoll över slutsamrådet.

Vad händer om det finns brister?

Ett slutbesked kan ibland ges trots att brister finns. Om bristerna är små kan dessa anges som anmärkningar på slutbeskedet.

Om någon brist inte är försumbar kan vi ändå ge ett slutbesked som då är beroende av att bristen rättas till eller att en viss kontroll görs i ett senare skede. Detta kallas för ett interimistiskt slutbesked (tillfälligt slutbesked).

Om det behövs, ska det i ett sådant slutbesked framgå vilka möjligheter som finns att ta byggnadsverket i bruk. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked.

Exempel på sådana kontroller är uppföljande energikontroll eller mätning av radon eftersom det görs under vinterhalvåret.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen