Stiftelser

Här finns information om stiftelser som förvaltas av kommunen. Under respektive stiftelse finner du en beskrivning av stiftelsens ändamål.

Bidragsgivande stiftelser

Karin E. Regnstrands stiftelse

Stiftelsen bildades i september 1945 och har till ändamål att, ”utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande, som hava sitt hemvist i Vadstena”.
Bidrag kan också lämnas till annan hjälpverksamhet/behövande i Vadstena. Då bidrag lämnas till enskilda för hjälpverksamhet/ behövande skall stiftelsen samråda med kommunens socialförvaltning.

Larssonska stiftelsen Mörby

”All min övriga egendom, såväl fast som lös, skall överlämnas till Örberga sockens kommunalstyrelse och förvaltas under namn av Larssonska fonden. Avkastningen skall årligen såsom julgåvor utdelas till välartade behövande kvinnor inom Örberga kommun.”

Stiftelsens ändamål är att julgåvor ska delas ut till välartade, behövande kvinnor inom Örberga kommun, i enlighet med Amalia Larssons testamente.

Övriga stiftelser

Slottsmöbleringen

Stiftelsen verkar för möblering av de disponibla delarna av tredje våningen av Vadstena slott. Möbleringen innefattar möbler, tavlor och övriga för slottets prydande passande föremål. Samtliga andelar i stiftelsens grundfond är tecknade av Vadstena kommun. Stiftelsen har ingen anställd personal.

Gottfrid Larssons stiftelse

Staden skall förbinda sig att för all framtid hålla skulptursamlingen tillgänglig för allmänheten såsom ett museum benämnt “Gottfrid Larssons-gården”, i den byggnad, där samlingen nu befinner sig eller annan lämplig byggnad å tomten nr 19. Tomten nr17, å vilken någon byggnad för närvarande icke finnes uppförd, må av staden försäljas, men skall köpeskillingen i sådant fall göras inkomstbringande samt avkastningen uteslutande användas till bestridande av kostnader för fastighetens och museets förvaltning.