Störande djur

Fåglar, grävlingar, vildsvin och andra djur kan ibland kan uppfattas som störande när de blir alltför närgångna oss människor. Som fastighetsägare är det du som ansvarar för att freda tomt och gård från vilda djur som skapar besvär nära bostäder.

Fåglar

Många fågelarter trivs mycket bra i människans närhet och i de allra flesta fall trivs också vi människor med att ha fåglar runt omkring oss. I vissa fall kan dock fåglarnas beteende verka störande och bli ett problem.

Skyddsjakt löser inte problemen, eftersom flocken kontinuerligt fylls på med nya individer. Om fåglarna upplever ett hot flyttar de på sig, men är snart tillbaka igen. Vissa arter, till exempel råkor, är dessutom fridlysta och skyddsjakt kräver därför särskilt tillstånd. Mer information om just råkor finns att läsa i denna text: Tips till dig som bor granne med råkan

Istället kan fastighetsägaren, som är den som är ansvarig att se till att begränsa fåglarnas möjlighet att störa boende, vidta förebyggande åtgärder genom att hindra fågeln från att häcka eller stanna kvar. Det kan ske genom att:

  • Inte mata fåglarna!
  • Blockera sittplatser genom att sätta upp nät eller trådar
  • Rensa bort gamla fågelbon från hängrännor och tak
  • Ta bort bon före häckningsperioden
  • Täcka över skorstenar och håligheter på hustak
  • Beskära eller ta ner träd

Om störningen sker på kommunägd mark är det kommunen som är ansvarig.

Även om skrän och spillning kan upplevas som otrevligt och som en sanitär olägenhet så är det sällan en olägenhet enligt miljöbalken. Enligt miljöbalken 9 kap. 3 § avses med olägenhet för människors hälsa störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Om miljöavdelningen bedömer att fåglarna är en olägenhet kan beslut om åtgärder tas.

Grävlingar

Grävlingar kan ställa till stora problem för fastighetsägare och orsaka skador på hus om de gräver sina gryt under dem. Grävlingar klassas dock inte som skadedjur eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Fastighetsägaren är själv ansvarig för att vidta åtgärder mot grävlingar. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om grävlingar och hur  fastighetsägare kan gå tillväga för att bli av med dem på fastigheten.

Katter, hundar och övriga djur

Djurägare har ansvar för sina djur. Detta innebär att se till att djuren inte stör grannar eller omgivningen i övrigt. Ibland får kommunens miljöavdelning telefonsamtal med frågor och klagomål gällande djur av olika slag. De flesta av samtalen leder inte till någon åtgärd från miljöavdelningens sida då det oftast handlar om att någon känner sig störd av en företeelse och inte rör sig om en faktisk olägenhet för människors hälsa eller miljön.