Startbesked

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid invänta ditt startbesked från oss.

När behövs ett startbesked?

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Det räcker alltså inte att du har fått ett beviljat lov. Beskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. Börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

När får man startbesked?

Ett startbesked utfärdas efter, eller i samband med att ett lov eller en anmälan beviljas och när vi ser att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen, med tillhörande föreskrifter. Det kan ske antingen efter det tekniska samrådet, efter att ytterligare tekniska ritningar eller dokument har lämnats eller om ett samråd inte behövs, direkt i bygglovbeslutet. Handlar det om en anmälningspliktig åtgärd ges startbesked när vi ser att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet fastställer vi den kontrollplan som ska gälla. Det framgår också vilka villkor som ska gälla, för att få påbörja åtgärderna och vilka handlingar som ska lämnas in, för att ett slutbesked ska kunna ges.

I startbeskedet ska det också stå om utstakning behövs. Finns det krav i annan lagstiftning ska vi ge upplysningar om det i startbeskedet. Det kan till exempel handla om tillstånd om brandfarliga och explosiva varor eller lagen om skyddsrum.

Hur länge gäller ett startbesked?

Startbeskedet har samma giltighetstid som ett bygg-, mark- eller rivningslov, det vill säga fem år efter att lovet vunnit laga kraft. Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, upphör att gälla två år efter att det gavs.

Annat att tänka på i samband med startbesked

Beställning av kommunal VA-anslutning behöver vara godkänd av vatten och avfall (Motala kommun) innan vi kan ge ett startbesked. Tänk på att vara ute i god tid innan planerad byggstart.

Tänk på att kontakta Vattenfall om du vill ansluta dig till fasta elnätet.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen