Hälsoskydd

Hälsoskydd innebär att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfälliga.

Samhällsbyggnadsnämndens hälsoskyddsarbete omfattar exempelvis tillsyn av enskilda avlopp, hygienlokaler för fotvård och undervisningslokaler.

I arbetet ingår också handläggning av tillståndsansökningar och anmälningar gällande exempelvis enskilda avlopp, värmepumpsanläggningar, hygienlokaler och undervisningslokaler.

Kontakta oss om du har frågor eller klagomål när det gäller bostad och hälsa, eller om du funderar på att starta en ny verksamhet.