Ledighet för elev

I första hand ska de ordinarie loven användas för t.ex. utlandsresor, fjällsemester och besök hos släktingar och vänner. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan vara svårt att kompensera missad undervisningstid.
En elev får under ett läsår, utöver ledigheten på de ordinarie loven, beviljas kortare ledighet (mindre än 10 dagar) för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet (mer än 10 dagar) beviljas.

Det som påverkar bedömningen är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven har skolplikt eller inte.

Ledighetsansökan

Vårdnadshavare ansöker om ledighet för elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola via Ledighetsansökan under NÄRVARO på startsidan i Schoolsoft .