Gamla hospitalet och Trefaldighetskyrkan

1532
Gustav Vasa slår samman stadens Helgeandshus med Mårten Skinnares stiftelse för fattiga sjuka. Här byggs nu ett gemensamt hospital, där gamla och sjuka kan lösa in sig för vård resten av sitt liv. Hospitalet av timmer, som har ett enda rum och en kapellutbyggnad, ligger närmare Mårten Skinnares hus men långt österut på tomten.

1704
Hospitalet flyttar till nuvarande plats vid gatan. En kyrka ligger i fonden av en smal gård mellan två parallella envåningsflyglar, som inrymmer salar för 80 fattiga och sjuka.

1750
Redan i mitten av 1700-talet ersätts det då uppruttna trähuset av ett motsvarande hus byggt i tegel efter ritning av Carl Hårleman och den nya kyrkan med hög spira, kallad Helga Trefaldighets kyrka, invigs 1750.

1763
Hospitalen övergår till att enbart ta emot sinnessjuka. Abraham Nyström och hans söner August och Johan får i uppdrag att bygga ut anläggningen till ett Centralhospital under 1800-talets första hälft.

1856-1860
Vid brödernas ombyggnad av Gamla Hospitalet förlängs gården till dubbel längd med två våningar och en ny kyrka uppförs i fonden. Delar av den gamla kyrkans takmålningar finns bevarade i Rödtornet.

1980-talet
Hospitalet upphör att användas för sitt ursprungliga ändamål och huset övertas av Vadstena folkhögskola. Huvudbyggnaden samt omgivande äldre byggnader är byggnadsminnen.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)