Lantbruk

Lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet och därför ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för miljötillsyn över dessa.

Lantbrukets miljöpåverkan är framförallt läckage av fosfor och kväve till vatten vilket kan leda till övergödning i sjöar och hav. Även användning av kemiska bekämpningsmedel medför en risk då de kan spridas via vatten, jord, luft och i näringskedjorna.

Lantbruk

Tillsyn av lantbruk innebär bland annat tillsyn över hanteringen och förvaringen av gödsel samt urin. Andra viktiga områden är hanteringen av avfall, animaliska biprodukter och bekämpningsmedel.

Om du vill starta ett lantbruk med 100-400 djurenheter räknas det, enligt miljöprövningsförordningen, som en C-verksamhet och verksamheten ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar inte för djurskyddstillsynen hos lantbrukaren. Tillsynsmyndighet för djurskydd är länsveterinären på länsstyrelsen.