Bygglovets gång

Vad händer med en ansökan som skickas in? Vad är det egentligen som granskas och kommer grannarna få lämna synpunkter? Läs om din ansökans resa från det att den skickas in till att beslut fattas.

Ansökan

När ansökan kommer in datumstämplas och diarieförs den. Vi går igenom och kontrollerar dina ansökningshandlingar en första gång, då tittar vi bland annat på vad du söker för, om detaljplan finns och vad den i så fall reglerar.

Bekräftelse

Inom kort får du ett meddelande av oss, en så kallad registreringsbekräftelse. I bekräftelsen står ditt diarienummer och information om vem du kan kontakta vid frågor. När vi har haft en första genomgång av din ansökan återkommer vi till dig med information om vem som handlägger din ansökan samt om något saknas. Om du inte är fastighetsägare, kommer denne också meddelas att en ansökan inkommit. Om ansökan är komplett när den kommer in får du efter bekräftelse på mottagen handling ett brev om att ansökan är komplett.

Viktigt med komplett ansökan

Handläggaren gör en bedömning av din ansökan för att se om den innehåller kompletta handlingar, det vill säga alla handlingar som behövs och om de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer vi att kontakta dig.

Ärendet granskas löpande

Ärendet granskas löpande av din bygglovhandläggare.

Hur får jag bygglov?

När vi granskar din ansökan gör vi en prövning om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med detaljplanens bestämmelser, om en sådan finns för fastigheten. Vi tar också hänsyn till utformningen och om projektet uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.
Vi gör en prövning av byggnadens placering och utformning med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. I bygglovsprocessen bedömer vi också byggnadens lämplighet för sitt ändamål, eventuella olägenheter för närboende, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om du ansöker om bygglov och ditt förslag följer detaljplanens bestämmelser, är väl utformat och uppfyller de tekniska krav som finns, så kan du få ett lov. Ett sådant kan beviljas utan att grannar behöver höras i processen.

Om mitt förslag inte kan få bygglov, vad händer då?

Om du ansöker om bygglov och ditt förslag avviker för mycket från gällande krav och bestämmelser för att ansökan ska kunna godkännas, så kontaktar handläggaren dig. Du får då möjlighet att antingen revidera ditt förslag så att det bättre stämmer överens med bestämmelserna alternativt kan du dra tillbaka din ansökan. Väljer du att dra tillbaka din ansökan debiterar vi dig ingenting.

Hur lång tid tar det?

Enligt plan- och bygglagen ska en bygglovsansökan handläggas inom tio veckor. Om tidsfristen överskrivs, reduceras avgiften för sökande med en femtedel för varje vecka som handläggningstiden överskrids. Handläggningstiden räknas från den dag ansökan kommit in. Om det saknas handlingar i ärendet börjar handläggningstiden räknas på nytt den dagen som ansökan kompletterats med det som saknats.

Synpunkter och remisser

Kommer grannar att få lämna synpunkter i mitt ärende? Hur länge har de på sig och vad händer om de är negativa?

Yttranden från grannar

Om din bygglovansökan innebär en liten avvikelse från detaljplanen, eller om den ligger utanför detaljplanelagt område skickar plan- och bygglovavdelningen ut ett så kallat grannehörande. Vi gör en bedömning vilka grannar som anses vara berörda av åtgärden, vem som är sakägare. Rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar till fastigheten där lovet sökts, är alltid sakägare. Det kan också handla om grannar som bedöms berörda, då exempelvis utsikt kan påverkas av den tilltänkta byggnationen. Alla delägare till den berörda fastigheten kontaktas. Om någon söker lov på en fastighet du äger, får du alltid information av plan- och bygglovavdelningen om detta.
Sakägarna, grannarna, bereds tillfälle att komma in med skriftliga synpunkter. De har två veckor på sig att svara, datum framgår av brevet. Svarar de inte inom den tiden räknas det som ett tyst godkännande. Om grannarna kommer med negativa synpunkter så går ärendet oftast vidare till samhällsbyggnadsnämnden.
Bygger du något som omfattas av attefallsreglerna och placering sker närmare än 4,5 meter mot tomtgräns ska den sökande själv inhämta grannars medgivande. Det godkännandet ska skriftligt och redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Behåll alltid en egen kopia förutom den kopia du låter grannar och kommunen få.

Hur hanteras inkomna synpunkter

Om en negativ synpunkt kommer in, skickar vi den till dig som sökande för möjlighet till bemötande.

Efter svarstiden passerat gör handläggaren en samlad bedömning av de synpunkter som kommit in. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.
Som sökande har du möjlighet att välja hur du vill gå vidare med ditt ärende om negativa synpunkter kommit in. Du kan välja att revidera ansökan för att tillgodose de synpunkter som grannarna har eller välja att få ditt ärende prövat på ett av samhällsbyggnadsnämndens sammanträden.

Yttranden från andra – remisser

I vissa fall krävs det att vi kontaktar andra berörda innan ett beslut kan tas. Det kan till exempel handla om yttranden från vatten- och avfallsenheten, Trafikverket, eller räddningstjänsten.

Inför beslut – utställda lov

Bygglovansökningar som innebär en avvikelse från gällande plan eller byggande på mark där plan saknas och det är svårt att bedöma hur många som kan vara berörda, kungörs. Alla handlingar till kungjorda ärenden finns under utställningstiden att ta del av hos plan- och bygglovavdelningen. Under utställningstiden kan berörda grannar lämna synpunkter på ansökan. Åtgärder som faller under Attefallsregler berörs inte av detta.

Beslut

Alla beslut om bygglov grundar sig i bygglagstiftningen, översiktsplan och detaljplaner för Vadstena. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Vi bedömer hur byggnationen passar in estetiskt och praktiskt i miljön.

Vi jobbar på uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden som består av folkvalda politiker, har gett plan- och bygglovavdelningen i uppdrag att sköta den dagliga verksamheten, som till exempel att handlägga och besluta om bygglov.

Vem beslutar om lov?

De allra flesta besluten tar tjänstepersonerna/handläggarna på plan- och bygglovavdelningen. En liten del av alla bygglovärenden tas upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträden där politikerna fattar ett beslut. Det kan gälla ärenden där grannar motsätter sig förslaget, när man byggt utan bygglov, avslag eller ärenden som har stor påverkan på staden.
Du kan ta del av föredragningslistor, protokoll och övriga nämndhandlingar från nämndens sammanträden.

Vad innebär ett beslut om bygglov?

Ett “Beslut om bygglov” är en bekräftelse på att åtgärden du ansökt om är godkänd, men inte ett besked om att du får börja bygga. För det krävs också ett startbesked. För att ditt bygge ska gå så smidigt som möjligt, är det viktigt att du följer de krav som anges i beslutet.

I beslutet anges:

  • Fastställda handlingar/ritningar
  • I vissa beslut om bygglov får du ett startbesked meddelat i samband med bygglovet men i andra mer komplicerade ärenden, såsom större tillbyggnader och nybyggnader krävs ett separat startbesked
  • vem som godtagits som kontrollansvarig eller att det inte krävs någon kontrollansvarig
  • om tekniskt samråd behövs
  • om utstakning är aktuell

Beslut om lov eller förhandsbesked skickas till dig som sökt lovet. Är du som söker inte fastighetsägare skickar vi beslutet även till denne.

Hur delges beviljade lov?

Beslutet om ett beviljat bygglov delges (meddelas) de personer som eventuellt haft invändningar. Personer som delges, kan överklaga beslutet inom tre veckor, från att de har fått ta del av beslutet. Den som delges signerar att den tagit del av beslutet. En underskrift vid delgivning innebär inte att åtgärden godkänns. Det är istället ett underlag som anger när besvärstiden (möjligheten att överklaga) påbörjas. Är det flera fastighetsägare på en fastighet måste alla skriva under.

Alla beslut kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

De personer som inte delges, kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar.
Fastighetsägare, eventuell kontrollansvarig samt alla rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar mot den som lovet avser, informeras om beslutet. Se nedan.

Information om beviljade lov

Är du en så kallad rågranne, alltså att din fastighet gränsar mot den fastighet som fått lovet, kommer du alltid att informeras om beslutet. Ta kontakt med oss för att ta del av bygglov och de ritningar som fastställts i samband med lovet.

Alla beslut debiteras

Du kommer att få en faktura från oss efter beslutet. Vi tar ut en avgift för alla beslut, även avslag och avvisade ansökningar. Om vi inte får in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid, avvisar vi din ansökan och tar ut en avgift för vårt arbete. Vi tar däremot inte ut någon avgift när ansökan återkallas i tidigt skede, utan först när ärendet har skickats till grannar, remitterats eller anmälts till samhällsbyggnadsnämnden. Läs mer under avgifter och taxa.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en fullständig bygglovansökan är upp till 10 veckor, men kan i särskilda fall förlängas med ytterligare 10 veckor.

Hur man överklagar.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen