Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom t.ex. buller eller lukt.

För att starta, ändra eller bedriva många typer av verksamheter krävs anmälan alternativt tillstånd enligt miljöbalken.

B-anläggningar är tillståndspliktiga och ska söka tillstånd hos länsstyrelsen. C-anläggningar är anmälningspliktiga och anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden. Huruvida en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig framgår i Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Observera att även förändring i en befintlig verksamhet kan kräva anmälan eller tillstånd.

En anmälan till samhällsbyggnadsnämnden ska göras i god tid (minst 6 veckor) innan verksamheten startar.