Fastighets- och lägenhetsregistret

Lantmäteriet samverkar med kommunerna när det gäller belägenhetsadresser.

Fastighetsregistret

Lantmäteriet ansvarar för drift och förvaltning av det nationella fastighets- och lägenhetsregistret, det vill säga det informationssystem som används för att samla in, lagra, bearbeta samt lämna uppgifter om innehållet i fastighets- och lägenhetsregistren.

Kommunens roll

Kommunen är ansvarig för adressättningen och ajourhållning av adresserna samt för uppgifterna i lägenhetsregistret.

Kommunen är skyldig att, om det finns mer än en lägenhet med samma belägenhetsadress, fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. Kommunen ska för varje lägenhet i kommunen löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter om lägenheten.

Fastighetsägarens roll

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus är skyldig att lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Även du som är småhusägare och har gjort någon förändring i bostadsarean ska anmäla detta för att det ska registreras i lägenhetsregistret.


Varför ska jag lämna information till lägenhetsregistret?

Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006 och den innebär att alla fastighetsägare med flerbostads- och småhus är skyldiga att lämna in bostadsinformation till det nationella lägenhetsregistret. Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

Lägenhetsregistret är beroende av korrekta adresser. Byggnadsnämnden fastställer adresserna och håller registret aktuellt. Fastighetsägare är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till byggnadsnämnden.

OBS! Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med  bostadsrättsföreningarnas/fastighetsägarnas interna lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Fastighetsägare till flerbostadshus

Som ägare till bostadshus med flera lägenheter (flerbostadshus och småhus med flera lägenheter) lämnar ni förslag till lägenhetsnumrering enligt Lantmäteriets instruktioner vid ny- eller ombyggnation.

Registrering av lägenheter kan bara göras på befintliga byggnader (ej planerade byggnader) och vi vill få in uppgifterna ungefär en månad innan inflyttning. Om ni vill få uppgifterna granskade i ett tidigare skede för att till exempel kunna meddela rätt lägenhetsnummer till köpare går det givetvis bra men då får ni själva ansvara för att påminna om att inflyttning närmar sig och att ni vill få uppgifterna registrerade på den färdigställda byggnaden. Vi tar helst emot uppgifter via e-post till planochbygg@vadstena.se men det går även bra att skicka brev.

För att vi ska kunna godkänna och registrera inrapporterade lägenheter behöver vi ritningar som bekräftar era uppgifter. Har ni tillgång till bygglovsritningar så vill vi gärna att ni bifogar fasad- och planritningar så att vi kan se att ni numrerat i rätt ordning och att ni har fått våningsplanen rätt. Har ni inte tillgång till ritningar så kan ni ange vilket bygglovsärende det gäller. Då kan vi söka upp ritningarna i vårt digitala bygglovsarkiv. Vi kan även söka på fastighet och år som bygglovet godkändes.

Använd gärna vår blankett för Ajourhållning av lägenhetsregister (flerbostadshus inklusive specialbostäder). Ni skickar in en blankett för varje adressplats (t.ex. 1A och 1B kräver separata blanketter).

De ifyllda blanketterna skickas in till planochbygg@vadstena.se.

Exempel på hur vi vill att ni levererar lägenhetsuppgifter:

Varför kan jag inte folkbokföra mig på min lägenhet?

Har du problem med att skriva dig på en lägenhet så kan du kontakta oss. Vi kan kontrollera om lägenheten finns i lägenhetsregistret, men det är Skatteverket som ansvarar för kopplingen mellan personer och lägenhetsnummer.

Småhusägare 

Ägare till småhus som villor och radhus behöver bara lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Ägare av nybyggda småhus ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret.

Anmälningspliktig information för småhusägare/småhuslägenheter:

  • Bostadsarea vid nybyggnation, om- och tillbyggnad
  • Rivning

Använd den separata blanketten för Ajourhållning av lägenhetsregister (småhus inklusive fritidshus).

Här anmäler du till lägenhetsregistret

Anmäl dina uppgifter via mejl till planochbygg@vadstena.se.

Folkbokföringen sker på lägenhet

Den nya lagstiftningen medför att Skatteverket numera folkbokför på fastighet, adress och lägenhet jämfört mot tidigare då enbart fastighet och adress användes. Detta innebär i princip, med vissa undantag, att folkbokföring inte är möjlig där det saknas lägenhetsregister. Vid nybyggnation är det därför viktigt att fastighetsägare med flerbostadshus lämnar in förslag på lägenhetsregister i god tid, alltså senast en månad innan inflyttning. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder ur dessa uppgifter.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen