Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, kan ha rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Det är individ- och familjeomsorgens handläggare i Vuxenteam som utreder och beslutar i denna fråga.

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du själv aktivt bidra till din försörjning. Det innebär bland annat att du som arbetslös måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Det innebär också att alla andra försörjningsmöjligheter måste vara uttömda.

Försörjningsstödet utgår från en riksnorm som bestäms av regeringen varje år. Normen täcker kostnader för mat, kläder, fritid/lek, hygien, barnförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning/telefon.
Utöver riksnormen ryms skäliga kostnader för till exempel boende, hushållsel, fackavgift, barnomsorg, läkarvård/medicin enligt recept och arbetsresor i försörjningsstödet. Försörjningsstöd beräknas vanligtvis per månad och betalas oftast ut kring den 25:e i månaden.

Vi garanterar

  1. att du kontaktas inom sju arbetsdagar efter att din nyansökan kommit in
  2. att beslut fattas inom 14 arbetsdagar vid komplett nyansökan
  3. att beslut fattas inom tio arbetsdagar på en komplett återansökan
  4. att vid insats gemensamt skriva en individuell plan för att på bästa sätt utgå från dina behov och hur du ska nå egen försörjning
  5. att du når oss per telefon under mottagningstid måndagar och torsdagar kl. 13.00-14.00, för frågor avseende försörjningsstöd
  6. att inkomna mailfrågor gällande försörjningsstöd besvaras inom fem arbetsdagar